Till huvudinnehåll

ICLD projekt - Homa Bay i Kenya

I vårt arbete med Agenda 2030 driver Lycksele Avfall och Vatten tillsammans med Lycksele kommun två demokratiprojekt i samarbete med våra motsvarigheter i Homa Bay County i Kenya. Målet är att vi ska planera för långsiktiga lösningar på god vatten- och avfallshantering i området med god hälsa för befolkningen i fokus. 

Vi har två projekt i gång. Det första projektet är inne på sitt tredje och sista år och handlar om att ta fram en långsiktig plan för hållbara lösningar på god vatten- och avfallshantering. Det andra projektet tar vid där det första slutar och nu ska vatten- och avfallsplanen ligga till grund för och ge förutsättningar till att testa goda exempel för hur man bäst kan leverera friskt dricksvatten, hur toalettlösningar kan se ut samt hur avfallet ska tas omhand i två pilotbyar i regionen med olika förutsättningar.

Projekten är finansierade av SIDA men det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna. Projekten är treåriga. 

Stärker lokala demokratiarbetet
Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Samtidigt som ett kommunalt partnerskap stärker det lokala demokratiarbetet ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

En viktig del för folkhälsan
Fungerande vatten- och avfallshantering är en viktig del för folkhälsan. I ett demokratiprojekt är det viktigt att ha fokus på övergripande frågor så som folkhälsa och jämställdhet för att nå ut till hela befolkningen och tillsammans skapa bättre förutsättningar. 

Vad händer i projektet?
Det viktiga utbytet sker via möten på respektive plats Lycksele - Homa Bay, detta betyder oerhört mycket för projektets fortsättning mot målet. Senast i april 2023 var en delegation från Homa Bay, Kenya på besök här i Lycksele och en delegation från Lycksele Avfall och Vatten samt Lycksele kommun kom hem från ett besök till Homa Bay i november 2023.

Homa Bay ligger vid Victoriasjön i östra Afrika och är en av de fattigaste delarna av Kenya. I området dör idag allt för många en förtidig död av till exempel vattenrelaterade sjukdomar. Med projektet vill vi vara med och göra skillnad för befolkningen, höja dess levnadsstandard samt möjligheten att få leva ett friskare och längre liv.

Projekten drivs av Lycksele kommun i samverkan med Lycksele Avfall och Vatten tillsammans med våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya. Projekten är internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap och är finansierat av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

Uppdaterad den 6 december 2023