Till huvudinnehåll

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.
Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Efter varje räkenskapsår måste ett aktiebolag upprätta en årsredovisning och lägga fram till årsstämman. Därefter skickas årsredovisningen till Bolagsverket.

Uppdaterad den 2 maj 2024