Till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter

Lycksele Avfall och Vatten AB ansvarar för behandling av personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfall.
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

Vårt mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av oss, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.  

Offentlighetsprincipen
Lavab är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inhämtas blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan däremot uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Hur behandlar Lavab personuppgifter?
Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster vi levererar. Uppgifter kan även inhämtas av tredje part, t ex om du köper en fastighet kan det vara information hämtat från den tidigare fastighetsägaren. Vi hämtar även in information från offentliga register så som folkbokföringsregistret och fastighetsregistret.

Så här hanterar Lavab dina personuppgifter

Vatten- och avloppstjänster samt avfallstjänster
Lavab hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning (till exempel Vattentjänstlagen) eller avtal med dig som kund eller representant för kund.
Lavab hämtar in personuppgifter som är nödvändiga för att leverera Avfalls samt
VA-tjänster. Detta innefattar t ex namn, personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Informationen kan hämtas in från offentliga register.  Lavab delar vissa personuppgifter med entreprenörer som utför tjänster för Lavabs ändamål till exempel med entreprenörer som sköter tömning av slambrunnar och avfallskärl. Dessa uppgifter är namn, hämtadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, antal kärl, tömningsfrekvens.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar ditt data så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förplikterser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt gallringsbeslut.

Så skyddas dina personuppgifter
Lavab ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Utöver nedan listade rättigheterna har du också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter*)
  • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter

    *) Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra lebgitima skäl varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Ändring av denna information
Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra och uppdatera denna information. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan du lämnar personlig information.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Brev: Lycksele Avfall och Vatten AB, 921 81 LYCKSELE
Telefon: 0950-167 20

Uppdaterad den 21 februari 2019