Till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter

Lycksele Avfall och Vatten AB ansvarar för behandling av personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfall.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning med stöd av främst rättslig förpliktelse, avtal och allmänt intresse.

Vårt mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av oss, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.  

Offentlighetsprincipen
Lavab är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inhämtas blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan däremot uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Arkivlagen reglerar hur länge information ska sparas och begränsar rättigheten att få information raderad.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Hur behandlar Lavab personuppgifter?
Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster vi levererar. Uppgifter kan även inhämtas av tredje part, t ex om du köper en fastighet kan det vara information hämtat från den tidigare fastighetsägaren. Vi hämtar även in information från offentliga register såsom folkbokföringsregistret och fastighetsregistret.

Så här hanterar Lavab dina personuppgifter

Vatten- och avloppstjänster samt avfallstjänster
Lavab hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning (till exempel Vattentjänstlagen) eller avtal med dig som kund eller representant för kund.
Lavab hämtar in personuppgifter som är nödvändiga för att leverera Avfalls samt
VA-tjänster. Detta innefattar t ex namn, personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Informationen kan hämtas in från offentliga register.  Lavab delar vissa personuppgifter med entreprenörer som utför tjänster för Lavabs ändamål till exempel med entreprenörer som sköter tömning av slambrunnar och avfallskärl. Dessa uppgifter är namn, hämtadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, antal kärl och tömningsfrekvens. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar ditt data så länge det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt gallringsbeslut.

Så skyddas dina personuppgifter
Lavab ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till viss information om dig som kund. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger i biträdesavtal.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Utöver nedan listade rättigheterna har du också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter - Du kan kontakta oss för att få information om hur Lavab hanterar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter - Uppgifter om dig kommer att lämnas ut så länge det inte är någon sekretess som begränsar utlämningen. 
  • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter - Har du synpunkter eller märker att företaget har felaktiga uppgifter om dig kan du begära att få dessa rättade
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter*)
  • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål - Anser du att vi behandlingar uppgifter som inte är för att uppfylla grundverksamheten att leverera tjänster inom vatten och avfall kan du begära att behandlingen begränsas.


*) Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på någon av nedanstående kanaler.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Brev: Lycksele Avfall och Vatten AB, 921 81 LYCKSELE
Telefon: 0950-167 20 (09.00-12.00)
Mail: kundtjanst@lavab.nu

Uppdaterad den 21 februari 2019