Till huvudinnehåll

Potatisen 1

Planområdet ligger på Lövstigen på Norrmalm.

Syftet men ny detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Myndighetsnämnden beslutade att bevilja planbesked och inleda planläggning 2023-05-25 §53

 

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Detaljplaner antas av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige.

Myndighetsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdaterad den 26 januari 2024