Till huvudinnehåll

Hur man överklagar

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till:

Postadress:            Lycksele kommun

                               921 81 Lycksele

E-postadress          myndighetsenheten@lycksele.se                         

Besöksadress:        Storgatan 22

                               Lycksele

I överklagandet ska du tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare och beslutets datum och paragraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska det bifogas en fullmakt från dig. Om överklagandet till exempel på grund av tidsbrist skickas med e-post, behövs bekräftande i efterhand med en undertecknad handling.

För att mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp ditt överklagande till prövning måste ditt överklagande ha inkommit till kommunen inom tre (3) veckor från den dag då bevis om justering av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla. Om så är fallet överlämnas skrivelsen och övriga handlingar till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

För ytterligare upplysning kan du vända dig till kommunkansliet, Lycksele kommun.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 februari 2024