Till huvudinnehåll

Information om dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här redogör vi om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data som vi sparar hos oss.

Lycksele kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos kommunen. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Lycksele kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. På den här sidan berättar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande person. Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Lycksele kommuns nämnder är var och en personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som de gör och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. För de kommunala bolagen ansvarar dess styrelser.

Hur skyddas dina personuppgifter?
All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och annan lagstifning. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Innan ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlas in?
Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation vilket innebär namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation, till exempel fakturainformation och bankkontonummer.
  • Finansiell information vilket i praktiken betyder din inkomst.

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det innebär att vi arbetar för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Vad gör vi med din information?
Lycksele kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Lycksele kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsomStatistiska Centralbyrån, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla data om dig inom EU/EES. Vi följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal reglerar hur vår leverantör i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Lycksele kommun.

Rätt att begära registerutdrag eller få dina uppgifter rättade
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi behöver säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, så du kan behöva legitimera dig. Begäran ska vara skriftlig. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Klagomål
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Lycksele kommuns Dataskyddsombud.

Kontakta oss
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till kommunens dataskyddsombud, via post Lycksele kommun, Dataskyddsombud, 921 81 Lycksele eller telefon 0950-166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 april 2021