Till huvudinnehåll

Resultat och jämförelse

Kulan på torget

Här samlas källor för att att ta del av verksamheternas resultat. Du kan även jämföra de olika verksamheterna i kommunen med andra kommuner. 

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är ett verktyg där man kan följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I databasen finns över 4500 olika indikatorer.

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik om skolväsende och barnomsorg. Varje år samlas uppgifter in och Skolverket redovisar statistik om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Socialstyrelsens arbete med Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Revisionens uppdrag är att granska ifall kommunen sköter sina verksamheter på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna granskar även om den interna kontrollen är tillräcklig och hur den fungerar i praktiken.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 20 april 2023