Till huvudinnehåll

Överklaga ett beslut

Du som bor i Lycksele kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika överklaganden som du kan lämna till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning
Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. 

En laglighetsprövning lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen meddelat sitt beslut på kommunens officiella digitala anslagstavla. På riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Förvaltningsbesvär
Om du anser att ett beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Du har tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Om ditt överklagande har inkommit i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande inkommit för sent avvisas överklagandet. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019