Till huvudinnehåll

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg omfattar Resurscentrum, integrationsenheten, bistånd, missbruk och beroende, daglig verksamhet samt Röda villan.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med kompetenshöjande insatser såsom praktik, motiverande och vägledande samtal, samhällsinformation och stöd i att söka arbete. Verksamheten erbjuder även meningsfulla sysselsättningar som främjar deltagandet i samhällslivet.

Socialsekreterarna arbetar med myndighetsutövning utifrån gällande lagstiftning. De utreder, bedömer och fattar beslut om biståndsinsatser. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och samverkanpartners. För socialsekreterare för missbruk och beroende vuxna är huvudsyftet att möta individer i missbruk/beroende eller anhöriga för samtalskontakt, rådgivning och behandling.

Stödteamet ger boendestödinsatser enligt socialtjänstlagen och arbetar med individuellt anpassat stöd.

Integrationsenheten ansvarar för kommunens mottagande av ensamkommande barn/ungdomar och kvotflyktingar. Lycksele kommun eftersträvar att ge nyanlända goda förutsättningar för en bra integrering i det svenska samhället.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 februari 2019