Till huvudinnehåll

Information på umesamiska

Lïksjuon kommuvdna leä sámien tjudtjatusdáhvuo 1/1-2010 rájieste. Dahta buakttá uđđa hásstiemijde jah veälgguogisvuodijde kommuvnan dåjmijde, majddie álguoste eäh buöktiedh tjåvddiet. Valla galggabe äjgij mehte buorake giejnuojde tsegget gåbbá uvddaskuvlla- jah vuorrasijhukssuodåjmij hárráje sámiengiellije.

Dárbies leäh ahta sámiengielah vujdnasissa búhth kommuvnan diedietemijne, sjilddemijne jah gájkka jietjáh sijjijne gussnie leä máhttielis.

Lïksjuon kommuvdna leä áj tseggeme råđđasjemedåhkiev  gussnie sámientjieldh jah dáhvuon sámiensiebrieh buektth sámien bájdniemefámuob guktie kommuvdna galggá barggat várjjalit jah uvdietit sámiengielijde.

Kommuvnan bielieste adniebe uđđa lágijde jah syöbradahkan veälgguogisvuodijde uvdietit sámiengielijde jah sämij riektáv mánáj- jah vuorrasijhuksuon bijrra jijtjase giellije vijkkalis åbmiene jah dárbasikta syöbradahkan uvdiediebmáje. Likssjuo leä gájkan ájgien sämijde guovdatjesijjiene urrame. Gïdd’ 1600 rájieste leä Lyksjasne márhnásijjie urrame, gussnie dán dáhvuon sámieh jah åsiesålmáh mieraste gávnadin jah åsiestin.

Eŋŋe dáj biejviej Liksjuon kommuvnasne guvtta sámientjieldh, mah leäh Gran-, Ran-, Ubmeje-, Vapsten-, Vilhelmina Norra jah Málágen tjieldh, juhkh dálvvieguohtuomuv edneh ïhká aktagisne ij leäh stuövies urratahka kommuvnasne.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017