Till huvudinnehåll

Tjärhovet

Karta med planområde

Planområdet ligger centralt i Lycksele stad.

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av handel, centrum och kontor i skyltläge mot väg E12 inom Lycksele centrum.

Planen handläggs med utökat förfarande. Läs mer om vad det innebär här.

Myndighetsnämnden beslutade att bevilja planbesked och inleda planläggning 2023-05-25 §52

 

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Kommunen bedömer att planen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Särskilt beslut

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige.

Myndighetsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdaterad den 2 april 2024