Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Mål och vision

Lycksele musikskola vill genom sång- och instrumentalundervisning av god kvalitet skapa förutsättningar för elevernas utveckling till medvetna och kreativa människor.

Musikskolan vill

 • Bidra med kunskap och inspiration för ett lustfyllt musicerande.
 • Bedriva allsidig musikundervisning och på så sätt utveckla elevers färdigheter så att musiken blir en meningsfull  och stimulerande del av deras liv.
 • Underlätta och främja att musikskolans elever fortsätter sitt musicerande i musikföreningar, körer och orkestrar i Lycksele kommun och på andra orter samt skapa en grund för fortsatta musikstudier.
 • I så stor utsträckning som det är möjligt, utifrån givna res urser, erbjuda ett brett utbud av instrument och ensembler.

Musikskolan erbjuder

 • I första hand utbildning och undervisning till elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och övriga skolformer.
 • Kurser/uppdragsutbildning för vuxna, föreningar, företag och institutioner mot kostnadstäckning.
 • Anpassad undervisningsmetodik efter elevens egna förytsättningar, behov och önskemål där kreativitet är ledord i arbetet.
 • Pojkar och flickor samt män och kvinnor att delta i musikskolans verksamhet på lika villkor.

Musikskolan som arbetsplats

 • Avser att utveckla arbetsförhållanden som bidrar till att alla kan trivas och prestera utifrån aktuellt uppdrag.
 • Verkar för en god kommunikation med varandra, samarbetspartners, elever och föräldrar/vårdnadshavare.
 • Musikskolans resurser används effektivt och dynamiskt i förhållande till verksamhetens uppdrag.

Mål

 • Barn och ungdomar som visar intresse för musik erbjuds sång- och instrumentalundervisning av god kvalitet.
 • Elever ska oavsett bakgrund behandlas lika vid antagning till och deltagande i musikskolans aktiviteter.
 • Musikskolans lärare ska med sin samlade kompetens kunna svara upp mot ett brett utbud av aktiviteter och instrument.
 • Musikskolan ska erbjuda körer, ensembler och orkestrar på olika nivåer efter elevernas behov.
 • Musikskolan ska ha ett nära samarbete med Tannbergsskolan, grundskolan och övriga skolformer.
 • Genomföra en elevenkät 1 gång/år som redovisas i samband med den årliga uppföljningen.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 december 2016

Kontakt


Musikskolan

Öppettider expedition: måndag-fredag 8.30-12.00

Besöksadress: Norra Torggatan 15, Lycksele

Postadress: Lycksele Kommun, 921 81 Lycksele

Genvägar