Till huvudinnehåll

Finansiering av avfallshanteringen

De taxor vi tar täcker de kostnader vi har. Avfallshanteringen finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till abonnenterna.

Avfallstaxan är uppdelad i fasta avgifter samt rörliga avgift.

Grundavgift 
Grundavgiften täcker kostnader vi har för att driva våra tre återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall, hyror och kostnader för fakturering, kundservice och information.

Hämtavgift – en avgift för insamling av ditt avfall
Avgiften täcker kostnaderna för insamling av ditt hushållsavfall, inköp och underhåll av avfallskärlen, mottagning och omlastning av hushållsavfallet på återvinningscentralen. 

Vad din hämtavgift blir beror på vilken kärlstorlek samt hämtintervall du har.

Rörlig avgift – en avgift för behandling av ditt avfall
Här ingår avfallsskatten och kostnader för behandling av avfallet, med transporter till Umeå energi där restavfallet återvinns till el och fjärrvärme samt till biogasanläggningen i Skellefteå där matavfallet blir biogas.

Vad din rörliga avgift blir beror på vilken vikt ditt avfall har.

Företagare
För fastighetsägare till flerbostadshus samt kontor/verksamheter ingår inte servicen på Återvinningscentralen i grundavgiften, men kan nyttjas mot en avgift beroende på vilket material det är ni vill att vi ska ta hand om. Vad kostnaderna blir beror på den service ni har valt i abonnemanget, vilken kärlstorlek ni har samt hämtningsintervall.

 

TAXA 2023

EN/TVÅFAMILJSHUS – Kärl

Fasta avgifter per år och kärl - permanentboende

                                      Grund-     Hämt        Summa
Intervall      Kärl            avgift      avgift        fast avgift
14 dgr        240 l             1 074        615         1 689 kr/år
14 dgr        190 l                              265            265 kr/år
(OBS! 190 l kärlet är ett komplement till 240 L kärlet)
Tvåfamiljshus med gemensamt kärl betalar 2 grundavgifter.

Rörliga avgifter per kg lämnat avfall tillkommer

Fraktion          Avgift
Matavfall         1,85 kr/kg
Restavfall        3,70 kr/kg

Exempel (26 tömningar per år, fasta avgifter plus rörliga avgifter lika med årspris)

Familj A har ett 240 l kärl och cirka 10 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 3,70 = 962 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kr/år, 260 x 1,85 = 481 kr/år
1 689 + 962 + 481 = 3 132 kr per år för familj A

Familj B har ett 240 l kärl och cirka 8 kg restavfall samt 6 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 8 = 208 kg/år, 208 x 3,70 = 769,60 kr/år
Matavfall: 26 x 6 = 156 kg/år, 156 x 1,85 = 288,60 kr/år
1 689 + 769,60 + 288,60 = 2 747,20 kr per år för familj B

Familj C har ett 240 l kärl och cirka 25 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 25 = 650 kg/år, 650 x 3,70 = 2 405 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 1,85 = 481 kr/år
1 689 + 2 405 + 481 = 4 575 kr per år för familj C

Skulle någon av dessa familjer ha ett kompletterande 190 liters kärl för restavfall tillkommer 265 kronor per år i hämtningsavgift för kärlet.

 

Kärl, behållare för flerfamiljshus, kontor, företag, verksamheter med flera

FLERFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift inkl moms) 
Grundavgift debiteras per lägenhet och år, 752 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

KONTOR/FÖRETAG/VERKSAMHET m fl – Kärl (årsavgift inkl moms) 
Grundavgift debiteras per verksamhet/företag och år, 645 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

Grönt kärl: Restavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus.

Intervall        Kärl      Hämtavgift       Restavfall debiteras 3,70 kr/kg
1 g/vecka       370 l       1 357 kr/st
                     660 l       2 724 kr/st

2 ggr/vecka    370 l       2 836 kr/st 
                     660 l       5 729 kr/st

3 ggr/vecka    370 l       4 770 kr/st 
                     660 l       9 243 kr/st

14 dgr            370 l          663 kr/st
                     660 l        1 145 kr/st

Brunt kärl: Matavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus.

Intervall       Kärl        Hämtavgift      Matavfall debiteras 1,85 kr/kg 
1 g/vecka       140 l          578 kr/st

2 ggr/vecka    140 l       1 193 kr/st

3 ggr/vecka    140 l       1 829 kr/st

14 dgr            140 l          276 kr/st

Svart kärl, tvåfacks: Mat- och restavfall, hämtningsavgift per år
för verksamheter och flerbostadshus

                                                               Viktavgift – rörlig avgift
Intervall       Kärl        Hämtavgift         Matavfall        Restavfall 
14 dgr           240 l           615 kr/st          1,85 kr/kg        3,70 kr/kg


UNDERJORDSBEHÅLLARE /SOPBILSTÖMMANDE CONTAINER

Tömning ordinarie tur    .....................  276 kr/tillfälle
Viktavgift per ton, restavfall  ............  3 700 kr/ton


Tömning matavfall var 14:e dag  .........   530 kr/tillfälle
Viktavgift per ton, matavfall  .............  1 850 kr/ton

Grundavgift per lägenhet och/eller verksamhet tillkommer

 

ÖVRIGA AVGIFTER

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle och kärl


Överviktsavgift

Vikter som överstiger de i avfallsföreskrifterna fastställda maxvikterna för respektive kärl, debiteras dubbel viktavgift.

Kärl 140 matavfall            Vikt över 60 kg      3,70 kr
Kärl 190–370 restavfall     Vikt över 60 kg      7,40 kr
Kärl 660 restavfall            Vikt över 100 kg     7,40 kr


Tillägg för dragväg
 (Per kärl och år)

Kärlstorlek          Avstånd           Hämtning        Hämtning en     
volym liter           meter              var 14:e dag    gång i veckan  
Kärl 140–370       1,5 - 10              2 067,00 kr        4 134,00 kr 
Kärl 140–370        10 - 20              3 445,00 kr        6 890,00 kr 

Kärlstorlek          Avstånd           Hämtning        Hämtning en     
volym liter          meter              två ggr vecka    tre ggr vecka  
Kärl 140–370       1,5 - 10              8 268,00 kr        12 400,00 kr
Kärl 140–370        10 - 20            13 780,00 kr        20 670,00 kr

Mätning av dragvägens längd och dokumentation gör kund och renhållare gemensamt.

Tillägg för att hämta & ställa tillbaka kärlet i avfallsrummet
(Per kärl och år) 

Hämtintervall              Kronor per kärl och år
14 dagar                         1 378,00
1 g/vecka                        2 756,00
2 g/vecka                        5 512,00
3 g/vecka                        8 268,00

 

Övriga upplysningar och avgifter se Avfallstaxa 2023.
För fritidshus finns mera information här.

 

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 januari 2023