Till huvudinnehåll

Finansiering av avfallshanteringen

De taxor vi tar täcker de kostnader vi har. Avfallshanteringen finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till abonnenterna.

Avfallstaxan är uppdelad i fasta avgifter samt rörliga avgifter.

Grundavgift 
Grundavgiften täcker kostnader vi har för att driva våra tre återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall, hyror och kostnader för fakturering, kundservice och information.

Hämtavgift – en avgift för insamling av ditt avfall
Avgiften täcker kostnader för insamling av ditt hushållsavfall, inköp och underhåll av avfallskärlen, mottagning och omlastning av hushållsavfallet på återvinningscentralen. 

Vad din hämtavgift beror på vilken kärlstorlek samt hämtintervall du har.

Rörlig avgift – en avgift för behandling av ditt avfall
Här ingår avfallsskatten och kostnader för behandling av avfallet, med transporter till Umeå energi där restavfallet återvinns till el och fjärrvärme samt till biogasanläggningen i Skellefteå där matavfallet blir biogas.

Vad din rörliga avgift blir beror på vilken vikt ditt fall har.

Företagare
För fastighetsägare till flerbostadshus samt kontor/verksamheter ingår inte i servicen på Återvinningscentralen i grundavgiften, men kan nyttjas mot en avgift beroende på vilket material vi ska ta hand om. Vad kostnaden beror på tjänsten har valts i abonnemanget, vilken kärlstorlek ni har samt hämtningsintervall.

 

TAXA 2023

EN/TVÅFAMILJSHUS – Kärl                                       

 

Intervall        

Kärl

Grund-
avgift

Hämt-
avgift

Summa
fasta avgifter

14 dgr

240 L

1 396 kr

800 kr

2 196 kr/år

14 dgr

190 L

   345 kr

 

   345 kr/år

Tvåfamiljshus med gemensamt kärl betalar 2 grundavgifter.

 

Rörliga avgifter per kg lämnat avfall tillkommer

Fraktion    Avgift

Matavfall    2,10 kr/kg

Restavfall   4,20 kr/kg

 

Exempel (26 tömningar per år, fasta avgifter plus rörliga avgifter
lika med årspris)

Familj A har ett 240 l kärl och cirka 10 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 4,20 = 1 092 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kr/år, 260 x 2,10 = 546 kr/år
2 196 + 1 092 + 546 = 3 834 kr per år för familj A

Familj B har ett 240 l kärl och cirka 8 kg restavfall samt 6 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 8 = 208 kg/år, 208 x 4,20 = 873,60 kr/år
Matavfall: 26 x 6 = 156 kg/år, 156 x 2,10 = 327,60 kr/år
2 196 + 873 ,60 + 327,60 = 3 397,20 kr per år för familj B

Familj C har ett 240 l kärl och cirka 25 kg restavfall samt 10 kg matavfall per tömning.
Restavfall: 26 x 25 = 650 kg/år, 650 x 4,20 = 2 730 kr/år
Matavfall: 26 x 10 = 260 kg/år, 260 x 2,10 = 546 kr/år
2 196 + 2 730 + 546 = 5 472 kr per år för familj C

Skulle någon av dessa familjer ha ett kompletterande 190 liter kärl för restavfall tillkommer 345 kronor per år i hämtningsavgiften för kärlet.

 

 

Kärl, behållare för flerfamiljshus, kontor, företag, verksamheter med flera

FLERFAMILJSHUS – Kärl   (årsavgift inkl moms)

Grundavgift debiteras per lägenhet och år, 978 kr, samt en avgift per 
kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

KONTOR/FÖRETAG/VERKSAMHET m fl – Kärl (årsavgift inkl moms)

Grundavgift debiteras per verksamhet/företag och år, 839 kr, samt en avgift per kärl för hämtning och rörlig avgift för vikt tillkommer

 

Grönt kärl: Restavfall, hämtningsavgift per år för verksamheter
och flerbostadshus.

Restavfall debiteras 4,20 kr/kg

Hämtintervall

Kärl

Hämtavgift

En (1) gång
i veckan

 

370 L

660 L

1 764 kr

3 541 kr

Två (2) gånger
i veckan

 

370 L

660 L

3 687 kr

7 748 kr

Hämtning
tre (3) gånger
i veckan

370 L

660 L

6 201 kr

12 016 kr

Hämtning var
14:e dag

370 L

660 L

862 kr

1 489 kr

                     

Brunt kärl: Matavfall, hämtningsavgift per år för verksamheter och flerbostadshus.

Matavfall debiteras 2,10 kr/kg

Hämtintervall

Kärl

Hämtavgift

En (1) gång
i veckan

 

140 L

751 kr

Två (2) gånger
i veckan

 

140 L

1 551 kr

Hämtning
tre (3) gånger
i veckan

140 L

2 378 kr

Hämtning var
14:e dag

140 L

359 kr

 

Svart kärl, tvåfacks: Mat- och restavfall, hämtningsavgift per år för verksamheter och flerbostadshus

Viktavgift – rörlig avgift

Hämtintervall

Kärl

Hämtavgift

Restavfall

Matavfall

Hämtning var
14:e dag

240 L

800 kr/år

4,20 kr/kg

2,10 kr/kg

 

UNDERJORDSBEHÅLLARE /SOPBILSTÖMMANDE CONTAINER

Tömning ordinarie tur 359 kr/tillfälle

Viktavgift per ton, restavfall 4 200 kr/ton

Tömning matavfall var 14:e dag 689 kr/tillfälle

Viktavgift per ton, matavfall 2 100 kr/ton

 

Grundavgift per lägenhet och/eller verksamhet tillkommer           

  

Felsorteringsavgift                        500 kr per kärl/behållare

Överfullt kärl                                 200 kr per tillfälle och kärl/behållare
                                                     samt omklassning av matavfallet till
                                                     restavfall vid delat kärl

Överviktsavgift                                                                                       

Vikter som överstiger de i avfallsföreskrifterna fastställda maxvikterna för respektive kärl, debiteras dubbel viktavgift.

Kärl 140 matavfall   Vikt över 60 kg   4,20 kr

Kärl 190–370 restavfall   Vikt över 60 kg   8,40 kr

Kärl 660 restavfall   Vikt över 100 kg   8,40 kr

 

Tillägg för dragväg (Per kärl och år)

Hämtintervall

Kärlstorlek

Avstånd meter

Avgift
per kärl och år

En (1) gång
i veckan

 

140-370 L

1,5-10 m
10-20 m

4 754 kr
7 924 kr

Två (2) gånger
i veckan

 

140-370 L

1,5-10 m
10-20 m

9 508 kr
15 847 kr

Hämtning
tre (3) gånger
i veckan

140-370 L

1,5-10 m
10-20 m

14 260 kr
23 771 kr

Hämtning var
14:e dag

140-370 L

1,5-10 m
10-20 m

2 377 kr
3 962 kr

Mätning av dragvägens längd och dokumentation gör kund och LAVAB gemensamt.

 

Tillägg för att hämta & ställa tillbaka kärlet i avfallsrummet
(Per kärl och år)

Hämtintervall

Kronor per kärl och år

14 dagar

1 585 kr

1 gång/vecka

3 169 kr

2 ggr/vecka

6 339 kr

3 ggr/vecka

9 508 kr

 

Övriga upplysningar och avgifter se Avfallstaxa 2024.
För fritidshus finns mera information här .

 

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 mars 2024