Lycksele Avfall och Vatten AB


Finansiering av avfallshanteringen

De taxor vi tar täcker de kostnader vi har. Avfallshanteringen finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till abonnenterna.

Avfallstaxan är uppdelad i en grundavgift och i en fast avgift.

Grundavgift 
Grundavgiften täcker kostnader vi har för att driva våra tre återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall, hyror och kostnader för fakturering, kundservice och information.

Fast avgift – en avgift för insamling och behandling av ditt avfall
Den fasta avgiften täcker kostnaderna för insamling av ditt hushållsavfall, inköp och underhåll av avfallskärlen, mottagning och omlastning av hushållsavfallet på återvinningscentralen. Även avfallsskatten och kostnader för behandling av hushållsavfallet ingår, med transporter till Umeå energi där det återvinns till el och fjärrvärme.

Vad din fasta avgift blir beror på vilken kärlstorlek du har.

För fastighetsägare till flerbostadshus samt kontor/verksamheter ingår inte servicen på Återvinningscentralen i grundavgiften, men kan nyttjas mot en avgift beroende på vilket material det är ni vill att vi ska ta hand om. Vad den fasta kostnaden blir beror på den service ni har valt i abonnemanget, vilken kärlstorlek ni har samt hämtningsintervall.

 

ABONNEMANG 2021 (kärl per styck och inklusive moms)

EN/TVÅFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift)

Intervall                Kärl             Grund          Fast            Summa
14 dgr                     80 l             1 013           752              1 765 kr
14 dgr kompost        80 l             1 013           656              1 669 kr
14 dgr                    190 l            1 013         1 596              2 609 kr
14 dgr                    370 l            1 013         2 754              3 767 kr

1 ggr var 4:e vecka   80 l            1 013            367              1 380 kr
2 ggr/år                  190 l            1 013            146              1 159 kr
14 dgr/gemensamt  190 l            1 013            798              1 811 kr

 

FLERFAMILJSHUS – Kärl (årsavgift) 

Grundavgift debiteras per lägenhet och år, 709 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och behandling tillkommer

Intervall                 Kärl             Fast
1 g/vecka              190 l           3 191 kr
                            370 l           5 507 kr
                            660 l           8 578 kr

2 ggr/vecka           190 l           6 383 kr
                            370 l          11 014 kr
                            660 l          17 157 kr

3 ggr/vecka           660 l          25 735 kr

14 dgr                  190 l             1 596 kr
                           370 l             2 754 kr

 

KONTOR/FÖRETAG/VERKSAMHET och liknande – Kärl (årsavgift)

Grundavgift debiteras per verksamhet/företag och år, 608 kr, samt
fast avgift per kärl för hämtning och behandling tillkommer

*Nedan uppgifter för summa är baserade på ett företag per kärl.

Intervall            Kärl          Grund           Fast              Summa*
1 g/vecka           190 l            608            3 191             3 799 kr
                         370 l            608            5 507             6 115 kr
                         660 l            608            8 578             9 186 kr

2 ggr/vecka        190 l            608            6 383             6 991 kr
                         370 l            608          11 014           11 622 kr
                         660 l            608          17 157           17 765 kr

3 ggr/vecka        660 l            608          25 735           26 343 kr

14 dgr                190 l            608           1 596             2 204 kr
                         370 l            608            2 754             3 361 kr
                         660 l            608            4 289             4 897 kr

 

UNDERJORDSBEHÅLLARE

Tömning ordinarie tur                     330 kr/tillfälle
Viktavgift per ton                         1 600 kr/ton
Tömning matavfall var 14:e dag    1 200 kr/tillfälle
samt grundavgift per lägenhet och/eller verksamhet tillkommer

Tömning, budning                          500 kr/styck

 

Ytterligare information om abonnemang och priser för våra avfallstjänster hittar ni i avfallstaxan.

 

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 oktober 2021