Till huvudinnehåll

Gågatan i Lycksele

Gågatan i Lycksele

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik på de gåendes villkor. Bakgrunden är att Lycksele handel och Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och stimulera handeln.
Den 12 september startar testperioden.

Här kan du följa ärendets gång:

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-11-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska besluta om tillfälligt öppnande av gågatan för biltrafik i ett så kallat gångfartsområde. Den sammanvägda bedömningen av möjligheterna med ett tillfälligt öppnande av gågatan överväger de risker som kan bedömas.

Webbenkät, 2016-11-21
Lycksele kommun publicerar en webbenkät där invånarna får tycka till om olika aspekter gällande gågatan.

Informationsträff, 2016-11-28
En informationsträff för allmänheten anordnas på Medborgarhuset.

Kommunstyrelsen, 2016-11-30
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om tillfälligt öppnande av gågatan för biltrafik i ett så kallat gångfartsområde.

Resultat av enkät, 2016-12-14
Resultatet från webbenkäten offentliggörs. Frågan har väckt stort engagemang och 1 201 svar har skickats in.

Kommunfullmäktige, 2016-12-19
Kommunfullmäktige beslutar att gågatan ska bli ett gångfartsområde, där bilar får framföras på de gåendes villkor. Parkering längs gatan kommer endast tillåtas på anvisade platser. Beslutet innebär det att den tillfälliga öppningen börjar gälla snarast, det vill säga så fort gågatan ställts i ordning för gångfartstrafik. Testperioden pågår sedan fram till sommaren.

Det blir Lycksele kommuns verksamhetsområde teknik som ska verkställa beslutet, genomföra trafikmätningar för att bedöma trafikflödet i centrum. Verksamhetsområdet myndighet ansvarar för att utvärdera testperioden inför antagandet av en ny detaljplan.

Överklagan, 2017-01-03
Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. I avvaktan på den rättsliga processen verkställs inte beslutet om att öppna gågatan för biltrafik.

Yttrande, 2017-02-08
Lycksele kommun får möjlighet att yttra sig om överklagandet. I yttrandet framkommer det att kommunstyrelsen har bedömt att denna fråga är av särskild principiell natur, bland annat utifrån att skapa en fördelaktig utveckling för centrumhandeln. Utifrån att frågan bedömts särskilt viktig, och efter dialog mellan ordförande för miljö- och samhällsnämnden samt kommunstyrelsen, har ärendet lyfts från sakkunnig nämnd till kommunfullmäktige för beslut.

I reglementet står det att miljö- och samhällsnämndens delegationsrätt rörande detaljplaner inte omfattar områden med många motstridiga intressen eller är av principiellt intresse. Utifrån att planförändringen också påverkar trafikflödena, har det bedömts lämpligt att fullmäktige även tar beslut om de trafikföreskrifter som bedömts nödvändiga att fastställa. Lycksele kommun motsätter sig därför överklagningarna.

Förvaltningsrättens avgörande, 2017-04-10
Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.  

Samråd, 2017-07-14
Samrådstiden för gågatans detaljplan är 4 juli-31 augusti 2017.

Testperiod, 2017-09-12
Den 12 september blir gågatan gångfartsområde, det vill säga att den öppnas för biltrafik. Testperioden pågår fram till sista december 2017.

Förlängning av testperiod, 2017-12-18
För att få bra material att utvärdera förlängs testperioden till den 31 mars. Av tidsskäl har inte samtliga mätningar av trafikflöden, partikelutsläpp och förändringar i handels omsättning kunnat slutföras.  

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 10 januari 2018