Till huvudinnehåll

Snö och halka

Lycksele kommun ansvarar för snöröjningen på kommunala gång- och cykelvägar, gator och vägar inom planlagt område. På denna sida hittar du även vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och gång- och cykelvägarna. Inom tätorten är det E12, Vilhelminavägen och Sorselevägen.

När det snöar jobbar snöröjarna ibland dygnet runt. Att ploga alla gator efter snöfall kan mer än 10 timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först när vi har kört bort snöhögar och tagit bort snövallar från korsningar och övergångsställen. Detta kan ta upp till två arbetsveckor.

Prioritetsordning vid snöröjning:

 • Ploga
 • Siktröja
 • Hyvla/forsla bort snöhögar

 

Startkriterier för snöröjning

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gång- och cykelvägar, gator och vägar. Vid extrema väderförhållanden sker undantag. Med fastställda ramar, beslut och rutiner planeras en sån effektiv vinterväghållning som möjligt.

Kommunen, tillsammans med vår entreprenör Bilfrakt, sköter snöröjning och halkbekämpning av de kommunala gatorna inom Lycksele tätort. Bilfrakt plogar bland annat områdena Södermalm, Forsdala, Villaryd samt delar av Furuvik.

På vardagar utförs snöröjning på alla områden vid mer än 6 cm och på helgerna 8 cm. Vid full plogsväng påbörjas snöröjningen kl. 03:00 och tar ca 10 timmar, vilket innebär att det kan ha kommit mer snö på din gata innan plogbilen kommit dit. Beroende på mängden snö och hur tung den är, kan plogsvängar ta olika lång tid. 

Vid 4 cm plogas prioriterade gång- och cykelvägar och sammanbindande stråk kl. 07:00 under vardagar.

Skador vid snöröjning

Tyvärr händer det ibland att våra fordon och maskiner skadar ex. brevlådor, staket etc. vid snöröjningen. Skulle det inträffa gör du felanmälan här. Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Innan halkbekämpning utförs görs kontroller på ett antal ställen. Gång- och cykelvägar prioriteras samt backar och utfarter.

Vid underkylt regn (blixthalka) sandas alla gång- och cykelvägar, gator och vägar. Sandningen tar flera timmar och vid extrem blixthalka kan det dröja innan just din gata blir sandad.

Privata fastighetsägare kan hämta sandningssand gratis, max 30 liter per fastighetsägare.

Centralort: Kommunens centralförråd, Sandåsvägen 2. Behållaren finns utanför grinden.

Kristineberg: Behållaren finns vid ÅVC.

Östra Örträsk: Vid vattenverket.

Vad har ni som fastighetsägare för ansvar under vintertiden? Vi får många frågor från er fastighetsägare och här kommer några förtydligheter gällande snöhantering och vinterväghållning. 

Som fastighetsägare har du ett ansvar att ta hand om din egen snö på din fastighet. Du får inte skotta ut snö från tomten ut på trottoaren, gatan eller i en park. Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt, alternativ anlita någon entreprenör som du själv bekostar.

Snö som skottas ut på gatan orsakar problem för andra:

 • Hindrar räddningstjänsten och annan nyttotrafik att ta sig fram
 • Gångtrafikanter tvingas ut i gatan när gångbanorna blockeras
 • Sikten kan bli dålig om det bildas höga upplagskanter
 • Snöröjningen kostar mer och snösvängarna blir försenade
 • Dina grannarna får din snö på deras uppfart då traktorn eller lastbilen tar med sig den och trycker ut den mot nästa fastighet

Det blir alltid en plogkant efter oss

När vi snöröjer bildas alltid en större eller mindre snöplogkant på sidorna. Vi gör vårt bästa för att minimera snöplogkanten vid infarter och entréer. Lycksele kommun har en beslutad budget för vinterväghållning att förhålla sig till med syftet och prioritet att arbeta med framkomlighet och säkerhet på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Vid en plogning behöver kommunen trottoarerna för snöupplag tills arbetet är utfört med att skapa säkra och framkomliga vägar. Kommunens uppdrag är att snöröja på allmänna gator och gång- och cykelvägar. Då öppningar av infarter endast gynnar enskilda fastighetsägare, och inte påverka trafiksäkerheten, är den inte prioriterad. Efterarbetet med att ta bort snön från trottoarerna kan ta många dagar, ibland upp till en eller två veckor, och då har de flesta redan öppnat sina egna infarter själva.

Att tänka på:

 • Respektera parkeringsförbud och datumparkering
 • Använd kommunens prioriterade stråk som har särskilt god vinterväghållning. Oavsett färdsätt är restiden längre under vintern.
 • Behandla chaufförerna väl då de utförde sina arbetsuppgifter efter kommunens beslut om vinterväghållning.

Staket, buskar, häckar och träd

När kommunens chaufförer och entreprenörer snöröjer använder trottoarer som snöupplag tills alla vägar är framkomliga och säkra. Det kan innebära att snön kan tryckas från trottoarerna mot din tomtgräns. Därför är det viktigt att inte sätta staket, buskar och träd precis in till din tomtgräns. Risken är stor att snön trycker sönder dom. Befintliga staket, buskar och träd kan du själv sätta upp snökäppar innan vintern för att förtydliga din tomtgräns. Vi tar hänsyn till dem när vi snöröjer.

Att tänka på:

 • Tänk på sikten i korsningar. Buskar och staket kan skymma sikten.
 • Gatubelysningen kan skuggas av träd och buskar som finns på din fastighet.
 • Klipp dina buskar och träd som hänger ut på trottoarerna
Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Karin Gottfridsson

Uppdaterad den 15 december 2023