Till huvudinnehåll

Sortera verksamhetsavfall

Avfall till återanvändning

Med återanvändning menas att ett föremål används igen för samma eller liknande ändamål som tidigare.

Exempel: Möbler, byggmaterial, maskiner och lastpallar.

Avfall med producentansvar

Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet. FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att ansluta ditt företag till FTI uppfyller företaget de krav som ställs på det i förpackningsförordningen (SFS 2022:1274). Producentansvaret uppfylls dels genom insamling och återvinning, dels administrativt genom information och rapporter till kunder och myndigheter. Information om hur du ansluter ditt företag till FTI hittar du på deras webbplats.

Avfallslämnaren ska sortera avfallet som omfattas av producentansvaret i följande fraktioner:

  • Förpackningar (av glas, kartong, plast och metall)
  • Returpapper
  • Elektriska och elektroniska apparater
  • Däck och bilar

Avfall till materialåtervinning

Med återvinning menas att avfall förvandlas till en ny råvara. I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Exempel: Skrot, metaller och plast.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är särskilt skadligt för människor och miljö. För farligt avfall gäller särskilda regler för verksamhetsutövare om förvaring, transport och dokumentation. De företagare som inte följer reglerna riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. Allt farligt avfall eller behållare med farligt avfall skall tydligt märkas med innehållsuppgifter.

Exempel: Spillolja, batterier, lösningsmedel och elavfall.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är ett organiskt avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Förbränning av avfall anses således som återvinning av energi. Den som har verksamhetsavfall ska sortera ut brännbart avfall och brännbart farligt avfall från övrigt avfall. Förvara gärna avfallet torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Det går bra att transportera brännbart avfall med andra fraktioner om de förvaras i olika kärl på fordonet.

Exempel: Trä och plast.

Övrigt organiskt avfall

Exempel på övrigt organiskt verksamhetsavfall är vissa typer av slam eller vissa rester från livsmedelsproduktion vid slakterier. Detta avfall kan samlas in och komposteras till jord eller förbrännas till energi. Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på avfallsanläggming).

För mer information om lösningar för avfallsinsamling hänvisas till Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).

Avfall till deponi

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. Avfall som ska deponeras måste kategoriseras innan det får lämnas på deponi. Det innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och dess sammansättning.

Exempel: Gips, isolering, fönsterglas, trasigt porslin, trasiga dricksglas och annat byggavfall som ej är återvinningsbart.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 december 2022