Till huvudinnehåll

Avfall och återvinning - verksamhet

Alla verksamhetsutövare har ansvar över det avfall som uppkommer i deras verksamhet. Tänk på att alltid sortera innan du åker till återvinningscentralen.

Verksamhetsutövarens ansvar för avfall

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren:

 • Känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer.
 • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Lämna verksamhetens hushållsavfall till den kommunala renhållningsentreprenören.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper beroende av hur det ska hanteras på bästa sätt. En del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. Verksamhetsavfallet kan lämnas till de aktörer på avfallsmarknaden som har tillstånd att hantera avfallet.

Vanligtvis grupperas verksamhetsavfall enligt följande:

 • Avfall till återanvändning
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Farligt avfall
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi

Verksamhetens hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Hushållsavfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut och hämtas av Lycksele Avfall och Vatten AB.

Transportera avfall

För att få transportera avfall krävs antingen att man har tillstånd till transport av avfall eller att man gjort en anmälan om transport av avfall.

Både ansökan om tillstånd och anmälan om icke tillståndspliktig avfallstransport görs till länsstyrelsen. Den praktiska tillsynen utövas av Myndighetsenheten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 juni 2022