Till huvudinnehåll

Farligt avfall i verksamhet

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur, miljö och människors hälsa. Det är viktigt att du som företagare följer de regler som finns för farligt avfall. Den som bryter mot regelverket riskerar att behöva betala miljösanktionsavgift.

Vad är farligt avfall

Farligt avfall är ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med och som finns upptaget med en asterisk i avfallsförordningen (2020:614) samt har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt

Krav på anteckningar

Anteckningar om det farliga avfall som uppkommit i verksamheten ska sammanställas årligen och ska innehålla uppgifter om:

 • Den mängd och de slag av avfall som uppkommer i verksamheten.
 • De anläggningar som avfallet transporteras till

Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark, vatten och byggnader. Emballage ska märkas med uppgift om vad för slags avfall som förvaras. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Om blandning ändå har skett så ska de olika avfallsslagen separeras från varandra om det behövs ur miljösynpunkt och bedöms som tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Transport av farligt avfall - tillstånd eller anmälan

Verksamhetsutövare får under ett kalenderår och efter anmälan till länsstyrelsen själva transportera högst:

100 kilo eller 100 liter farligt avfall som inte innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor, som får transporteras).
10 ton eller 50 kubikmeter avfall som inte är farligt avfall.
För att yrkesmässigt transportera större mängder avfall och för att transportera kvicksilver, cyanid, PCB- produkt och kadmium krävs tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndet gäller högst fem år varefter det kan förnyas. Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att den som transporterar ditt avfall har transporttillstånd. Detsamma gäller för att kontrollera att mottagaren av avfallet har tillstånd för sin verksamhet, exempelvis för mellanlagring eller behandling av farligt avfall.

Transportdokument

Den som lämnar farligt avfall till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige måste upprätta ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om hämtningsdatum, avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd, organisationsnummer och kommunkod. Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren. Mottagaren ska återkoppla till avsändaren med en bekräftelse om att försändelsen mottagits. Det är avsändarens skyldighet att se till att transportdokument upprättas för varje transport. Dokumenten ska sparas i minst fem år.

Det krävs inget transportdokument för den verksamhetsutövare som själv transporterar farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet, om det rör sig om de begränsade mängder som ryms inom gränsen för anmälningsplikt. Anteckningar ska dock föras för samtliga transporter. Borttransport av farligt avfall bör ske minst en gång per år

Miljösanktionsavgifter och andra påföljder

Åsidosätts kravet på att upprätta transportdokument för transport av farligt avfall innebär detta en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.

I 29 kap. miljöbalken anges vilka påföljder som det kan medföra om man inte följer gällande bestämmelser. Exempelvis kan man dömas till böter eller fängelse om man:

 • för transport av farligt avfall anlitar transportör som saknar särskilt transporttillstånd för transport av farligt avfall eller
 • underlåter att till länsstyrelsen anmäla transport av farligt avfall som har uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 november 2022