Till huvudinnehåll

Trygghet och säkerhet

Nedfallna träd över väg

Krissituationer inträffar ofta helt oväntat. Därför har Lycksele kommun en god och generell krisberedskap för att kunna hantera det oförutsedda. Målsättningen är att arbeta så att skador på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras. 

Kommunen hanterar dagligen större och mindre kriser, så kallade vardagshändelser. I arbetet med kris­bered­skap används ofta begreppet extraordinär händelse eller samhällsstörning. Det är en händelse som avviker från det normala, som skulle kunna utvecklas till en kris och som kräver skyndsamma insatser.

Smittsamma sjukdomar, extremväder, stora telefoniavbrott, dammbrott, större bränder och störningar och sabotage i infrastruktur är exempel på vad som kan vara en extraordinär händelse. 

Lag som styr
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap, styr kommunernas krisberedskapsarbete.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Roland Sjögren

Uppdaterad den 22 juli 2019