Till huvudinnehåll

Samråd för de sju reviderade vattenskyddsområdena

Samråd för de sju reviderade vattenskyddsområdena

Myndighetsnämnden har beslutat inleda samråd för de sju reviderade vattenskyddsområdena Björksele, Vormsele, Ruskträsk och Rusksele längs Vindelälven, Knaften och Vänjaurbäck längs med väg 353 samt Bratten längs med väg 365. Samrådet genomförs digitalt.

Bakgrund
Gällande vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för de allmänna grundvattentäkterna i de berörda byarna fastställdes under åren 1994–1995 innan miljöbalken trädde ikraft.

En revidering av dessa vattenskyddsområden och tillhörande skyddsföreskrifter behöver utföras för att säkerställa att dricksvattenskyddet är tillräckligt och följer de rekommendationer och riktlinjer som gäller idag samt är i linje med gällande lagstiftning i miljöbalken.

Nya vattenskyddsområden
Syftet med framtagandet av nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är att framtidssäkra vattentäkterna i fråga och vattenförekomsterna, i vilka de är belägna, i ett långsiktigt perspektiv. Skyddet ska verka förebyggande på lång sikt samt, så långt det är möjligt, vara anpassade för att främja bygdens fortsatta utveckling.

Dina synpunkter är viktiga!
Vi vill ha dina åsikter om skyddsområdena och de tillhörande föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige och därmed överlämnas till Länsstyrelsen. Till höger laddar du de tillhörande föreskrifterna.

Under perioden 14 december 2020 – 29 januari 2021 har du  möjlighet att lämna synpunkter och förslag på innehållet och inriktningen i dokumenten.
Du lämnar synpunkterna genom att skicka e-post till eric.lundstrom@lycksele.se, skriv ”VSO – och berört område” i ärenderubriken i ditt meddelande.

Tack på förhand för din medverkan till att göra Lycksele till en ännu bättre plats att bo på!

Uppdaterad den 15 januari 2021