Till huvudinnehåll

Vattenskyddsområde

Vatten är världens viktigaste livsmedel och således en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda våra vatten-tillgångar från föroreningar i ett flergenerationsperspektiv. Rent vatten i naturen är nödvändigt för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter.

Arbete inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla både ytvattentäkter och grundvattentäkter.

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

I Lycksele kommun finns 22 vattenskyddsområden. Dessa delas in i en inre och en yttre skyddszon eller primär, sekundär och tertiär skyddszon, där den inre/primära har högst skyddsvärde. 

Betsele
Björksele
Blåvikssjön
Bratten
Grännfors
Gamplatsudden (Lycksele)
Gäddträsk
Husbondliden
Kattisavan
Knaften
Lyckan
Rusele
Rusksele
Ruskträsk
Tuvträsk
Umgransele
V Örträsk
Vinliden
Vormsele
Vägsele
Vänjaurbäck
Ö Örträsk

Skyddsföreskrifter

För varje vattenskyddsområde finns en skyddsföreskrift som anger om en åtgärd eller verksamhet är förbjuden eller om det krävs tillstånd eller en anmälan. Vad som gäller kan skilja sig mellan vattenskyddsområdena och åtgärd. Generellt krävs oftast anmälan i yttre eller den tertiära zonen medan krav på tillstånd eller förbud gäller i inre eller den primära och sekundära zonen.

Karta och föreskrifter över vattenskyddsområden hittar ni här: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

 

Om något är förbjudet krävs en dispens från Länsstyrelsen. En ansökan om detta kan göras här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/dispens-tillstand-och-anmalan-for-atgarder-inom-vattenskyddsomraden.html. Tillstånd och anmälan ska sökas hos Myndighetsenheten.

Innan du gör en ansökan eller anmälan, se föreskriften för vattenskyddsområdet om vilka krav som ställs. Om du är osäker på om det krävs en anmälan eller ansökan för verksamheten eller åtgärden, kontakta Myndighetsenheten per telefon 0950 166 00.

Handläggning av anmälan och ansökan

När Myndighetsenheten mottagit er anmälan eller ansökan görs en bedömning om och i vilken omfattning åtgärden eller verksamheten kan påverka dricksvattenförsörjningen negativt. Därefter kommer det att fattas ett beslut med antingen försiktighetsmått (för anmälan) eller villkor (för tillstånd).

Det är viktigt att du som söker kan visa att åtgärden eller verksamheten kan genomföras utan att utsätta vattentäkten för stora risker och hur riskerna kan minimeras genom olika försiktighetsåtgärder.

Handläggningstid

Myndighetenheten har som målsättning att handlägga ditt ärende inom 6 veckor från det att ärendet är komplett.

Kostnad

Myndighetsnämnden tar ut timavgift för handläggningen av ansökan eller anmälan, avgiften tas ut med stöd av fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Aktuella taxor finns att hitta här: Taxor

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 september 2023