Till huvudinnehåll

Detaljplan Överbo 2:1 mfl

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Överbo 2:1 m.fl. inom Överbo, Lycksele kommun, Västerbottens län.

Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Överbo 2:1 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast måndag 2022-10-07

Planområdet består av två delområden som tillsammans är cirka 6 hektar stort. Områdena ligger i Överbo cirka 10 kilometer söder om Lycksele tätort utmed Umeälven och utgör delar av ett befintligt fritidshusområde. Fastigheterna inom planområdet är del av Överbo 2:1, Överbo 2:41, Överbo 2:42 och Överbo 2:43 som samtliga är privatägda.
Läs mer om vad det innebär på
https://www.lycksele.se/kommun/bygga-bo-och-miljo/detaljplanering/

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ytterligare bostadsfastigheter inom det befintliga fritidshusområdet Överbo sydöst om Lycksele.
De tillkommande bostäderna ska anpassas till befintlig bebyggelse och så att viktiga rekreationsområden inte påverkas negativt. Tre fastigheter som enligt gällande detaljplan tillåts för bebyggelse ingår för att underlätta framtida bygglovsprövning inom fastigheterna. Viktiga rekreationsområden ska bibehållas som naturmark.

Granska planen
Planförslaget är utställt för samråd från 2022-09-16 till 2022-10-07
Planhandlingarna omfattar
• Planbeskrivning
• Plankarta med planbestämmelser
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning

Handlingarna finns här:
• Lycksele kommuns webbplats
• Stadshuset, Stadshuset, Storgatan 22, receptionen
• Stadsbiblioteket foajé

Lämna synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.
Välj ett sätt:
• Skicka mejl till myndighetsenheten@lycksele.se
• Skicka post till Lycksele kommun, Detaljplanering, 921 81 Lycksele
Ange diarienummer: Dnr: 2016–1216 och dina kontaktuppgifter.
Lämna dina synpunkter senast 2022-10-07.
Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?
Myndighetsnämnden tar ställning till inkomna synpunkter och fattar sedan beslut om huruvida och i vilken omfattning planförslaget eventuellt ska ändras innan det läggs ut på granskning.

Uppdaterad den 1 juni 2023