Till huvudinnehåll

Orren 15 och 16

Planområdet ligger på Södermalm intill Timmervägen.

Planen omfattar fastigheterna Orren 15 och 16 längs Timmervägen i Lycksele stad och kommun. Planen ökar byggbar höjd inom fastigheterna för att möjliggöra för maximalt ett fyravåningshus. Planen utgår från att ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse och miljö genom bland annat bestämmelser om krav på plantering och på sadeltak.

Planförslaget är utställt på granskning mellan 19 februari och 11 mars.

 

Myndighetsnämnden beslutade att bevilja planbesked och inleda planläggning 2023-02-09 §18

 

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

 

Planförslaget har varit på samråd under perioden 2023-10-16 - 2023-11-06.

 

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Grundkarta

Detaljplaner antas av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige.

Myndighetsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdaterad den 19 februari 2024