Till huvudinnehåll

Kvarteren Nybruket och Diligensen m.fl.

Karta över planområde

Planområdet ligger centralt i Lycksele stad.

Syftet med detaljplan är att utöka byggrätter och öka byggnadshöjder för avändning för handel och kontor, såväl som bostäder. 

Myndighetsnämnden beslutade att bevilja planbesked och inleda planläggning 2023-05-25 §53

 

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

 

Planförslaget har varit på samråd under perioden 2023-10-16 - 2023-11-06.

 

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Grundkarta

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige.

Myndighetsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdaterad den 1 juni 2023