Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Specialkost

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av kost grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten.

Idag förekommer det många trender när det gäller matvanor vilket gett ökade önskemål om olika dieter även inom förskola och skola. Det har påvisats i flera studier att barn med specialkost tycker det är jobbigt att särskiljas från sina kamrater och en restriktiv kosthållning riskerar dessutom alltid att bli ensidig. Det är därför av stor vikt att inte utesluta livsmedel i onödan. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till bra matvanor och en god hälsa. Det innebär att måltiden ska vara glädjefylld, smakrik och säker.

Vid planering av specialkost eller anpassad måltid utgår vi i möjligaste mån från huvudalternativet på matsedeln. Tillbehör på ordinarie matsedel samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.

Specialkost av medicinska skäl
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.

De vanligast förekommande anledningarna är:

  • Matallergi (även kallat födoämnesallergi)
  • Celiaki
  • Laktosintolerans
  • Kontaktallergi
  • Korsreaktioner
  • Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner

Anmälan specialkost
Vårdnadshavare ansvarar för att fylla i och lämna in anmälan samt intyg för aktuell specialkost till rektor för skolan/förskolan samt ge information. Rektor ansvarar för att information/intyg lämnas till ansvarig chef för Tannbergsskolans produktionskök.

Länk till blankett anmälan om specialkost

Intyg
Vid anmälan om specialkost av medicinska skäl krävs intyg utfärdat av hälso-och sjukvårdspersonal tillsammans med ifylld anmälan ”Anmälan om specialkost av medicinska skäl”. För att säkerställa att barnet får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de barn/elever som har en ifylld anmälan och ett aktuellt intyg utfärdat av hälso-och sjukvården. Under tiden tills intyget inkommit serveras specialkosten till barnet. Intyg om behov av specialkost bör inkomma inom cirka en månad.

Anpassade måltider
Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön.

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska ställningstaganden och religion.

Ansökan anpassad måltid
Vårdnadshavare ansvarar för att fylla i och lämna in ansökan om anpassad måltid till rektor för skolan/förskolan samt ge information. Rektor, med stöd av elevhälsan och vid behov i samråd med vårdnadshavare och dietist - måltidsservice, gör bedömning av elevens behov. Rektor ansvarar för att information/underskriven ansökan lämnas till ansvarig chef för Tannbergsskolans produktionskök.

Länk till blankett om ansökan för anpassad måltid

Intyg
Vid ansökan om anpassad måltid, till exempel vegetarisk-, eller mat fri från fläsk och blodmat behövs inget intyg från hälso-och sjukvården. Detta gäller även vid lindrig överkänslighet då det räcker med att plocka bort ingrediensen från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött runt munnen av färska tomater, citrus eller liknande. Detta skrivs på blanketten ”Ansökan om Anpassad måltid”.

Ansvar
I skolan/förskolan är det rektor som ansvarar för bedömningen av elevens behov. Bedömning görs i samråd med elevhälsan och vid behov i samråd med vårdnadshavare och dietist – måltidsservice.

Matsedel Anpassade måltider
Måltidsservice tillhandahåller en matsedel för anpassad kost, framtagen utifrån erfarenhet av vad barn och elever tycker om. 

Uppföljning
Ett nytt aktuellt intyg från hälso- och sjukvården lämnas till rektor vid förändrat behov och i samband med att barnet börjar förskoleklass, årskurs 4, 7 samt vid gymnasiestarten. Förnyat intyg behövs inte när det gäller celiaki.

Avanmälan/ändringar
Avanmälan eller ändringar av specialkost/anpassad måltid ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver det eller vid byte av förskola eller skola. Rektor ansvarar för att information förs över till mottagande rektor.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 oktober 2021