Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Förskoleklass

Förskoleklassen är till för barn som fyller sex år under året. Förskoleklassen är fr.o.m. hösten 2018 obligatorisk och omfattas av skolplikten.

Enligt Skollagen ska förskoleklassens verksamhet omfatta minst 525 timmar per läsår (detta innebär c:a 15 timmar per vecka), men det är upp till varje kommun att bestämma omfattningen därutöver. I Lycksele kommun tillämpar vi sammanhållen skoldag, vilket i praktiken innebär att förskoleklassen har samma längd på skoldagen som elever i årskurs 1.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen planeras, följs upp och utvecklas kontinuerligt.

I och med att förskoleklassen är obligatorisk behöver man som förälder göra en ledighetsansökan om barnet ska vara ledigt. Ansökan görs i e-tjänsten, se länken på denna sida. 

Barnets placering i förskoleklass bestäms utifrån det upptagningsområde där barnet är folkbokfört, men det går också bra att ansöka om annan skola. Placering på annan skola sker i mån av plats och beslutas av rektor.

För de barn som går i anvisad skola kan skolskjuts erbjudas utifrån bedömning av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller särskilda skäl.

Förskoleklass finns vid alla grundskolor i Lycksele Kommun.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 februari 2019