Till huvudinnehåll

Förskoleklass

Förskoleklassen är till för barn som fyller sex år under året. Förskoleklassen är obligatorisk och omfattas av skolplikten.

Enligt Skollagen ska förskoleklassens verksamhet omfatta minst 525 timmar per läsår (detta innebär c:a 15 timmar per vecka), men det är upp till varje kommun att bestämma omfattningen därutöver. I Lycksele kommun tillämpar vi sammanhållen skoldag, vilket i praktiken innebär att förskoleklassen har samma längd på skoldagen som elever i årskurs 1.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen planeras, följs upp och utvecklas kontinuerligt.

I och med att förskoleklassen är obligatorisk behöver man som förälder göra en ledighetsansökan om barnet ska vara ledigt. Ansökan görs i e-tjänsten, se länken på denna sida. 

Barnet erbjuds placering i förskoleklass utifrån det upptagningsområde där barnet är folkbokfört, men det är möjligt att ansöka om annan skola. Placering på annan skola sker i mån av plats och beslutas av rektor.

Barn som går i anvisad skola kan få skolskjuts om de ansöker och även uppfyller kraven i skolskjutsreglerna (till exempel avstånd mellan hemmet och skolan).

Barn som går i en annan skola än den anvisade kan få skolskjuts om de ansöker och skolskjutsen till den valda skolan inte blir dyrare än till den anvisade skolan.

Barn som inte skulle få skolskjuts till den anvisade skolan kan inte heller få skolskjuts till den valda skolan.

Förskoleklass finns vid alla grundskolor i Lycksele Kommun.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juni 2023