Till huvudinnehåll

Processen

2000
Hinderkarta för flygplatsen upprättas och kommuniceras med berörda markägare. Kyrkonämnden förklarar sig positiva till att förändra trädens höjd inom den del av Berglunda begravningsplats som berörs enligt den upprättade hinderkartan.

2001
Detaljplan ställs ut och fastställs, områdesbestämmelser börjar gälla. Avverkningar i området kring Hedlunda hembygdsgård och en del närliggande fastigheter genomförs.

2003
Rullbanan breddas något i nordlig riktning och får sin nuvarande utformning.

2004
Avtal upprättas mellan flygplatsens dåvarande ägare Lycksele kommun och Lycksele kyrkliga samfällighet rörande avhjälpning av flyghinder inom Berglunda begravningsplats. Avtalet efterlevs inte.

2006-2007
Kommunen investerar i ny uppställningsplatta och ny terminalbyggnad.

2008
Kommunen bolagiserar verksamheten och Lycksele flygplats AB bildas.

2005-2012
Sporadisk avhjälpning av icke fasta flyghinder sker men omfattning avtar över tid. Flygplatsbolaget uttrycker en växande oro kring situationen eftersom allt fler flyghinder identifieras. Anledningen är att träden växer uppemot cirka en meter per år utan att någon avverkning sker.

2013
Kommunen ansöker till Lantmäteriet om att bilda servitut för att kunna uppfylla områdesbestämmelserna. Ansökan lämnas för hela det berörda området men ändras efter rekommendation av Lantmäteriet att gälla två separata servitut, ett för de 75 berörda privata fastighetsägarna och ett annat för Berglunda begravningsplats.

2015
Lantmäteriet beslutar om bildande av servitut på de 75 berörda privata fastighetsägarnas mark.

2016
Lantmäteriets beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen och därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). På inrådan av Lantmäteriet påbörjar kommunen avverkning av träd som stör flygsäkerheten på fastigheter vars ägare inte överklagat beslutet. Arbetet avbryts sedan otydligheter i lagstiftningen uppmärksammats och beslut tas att avvakta dom från MMÖD.

2019
Mark- och miljööverdomstolen fastställer att servitut ska bildas över de 75 berörda privata fastighetsägarnas mark. En fastighetsägare begär resning av målet i Hovrätt och därefter till Högsta domstolen. Kommunen börjar verkställa domen på övriga fastigheter och den 14 augusti avslår Högsta domstolen resningsansökan. 

2019
Lantmäteriet beslutar att servitut ska bildas över Berglunda begravningsplats. Södra Lapplands pastorat överklagar beslutet att bilda servitut och Lycksele kommun överklagar beslutet om ersättning för intrånget på pastoratets mark. Båda överklagandena hanteras av Mark- och miljödomstolen. 

När Mark- och miljödomstolen har meddelat sitt beslut kommer ärendet hanteras politiskt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

2022
Mark- och miljödomstolen avkunnade i mars dom i ärendet kring servitutsbildning till förmån för Lycksele Airport AB på Berglunda begravningsplats. Domen följer kommunens linje i fråga om servitutsbildningen i sig, samt ersättningsnivån för servitutsbildningen. Beslutet överklagades.

Mark- och miljööverdomstolen beslutar i augusti 2022 att inte bevilja prövningstillstånd för förrättningsärendet kring Berglunda begravningsplats. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut står fast. Domen ger Lycksele Airport och Lycksele kommun rätt att undanröja flyghinder på begravningsplatsen, alltså träd som tränger upp i den luftyta som enligt regelverken måste vara fria från hinder i inflygningszonen till flygplatsen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 september 2022