Till huvudinnehåll

God man, förmyndare, förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.

Att förvalta egendom innebär exempelvis att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Med sörja för person menas att se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv.

Vem kan få god man eller förvaltare?


Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, sörja för sin person och/eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten.

Behovet av hjälp ska kunna kopplas till att personen har en intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande tillstånd.

Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. 

Exempel på mindre ingripande sätt:
Anhörigbehörighet, Fullmakt/Framtidsfullmakt, kontakt med personligt ombud, bistånd via socialtjänsten med mera.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 november 2023