Till huvudinnehåll

Överklagande och sekretess

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Du har även möjlighet att överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

Har du fått ett beslut som innebär att du, helt eller delvis, inte beviljats den hjälp du sökt kan du överklaga beslutet. Kommunen har en skyldighet att informera dig om hur du går till väga för att överklaga.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till socialnämnden. Tala om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha.

Överklagandet kan inte prövas, om inte socialnämnden har har fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du mottog beslutet

Socialnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär. Förvaltningsrättens prövning kan ta från några veckor till ett par månader.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till den som fattat beslutet.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges.

Du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningar och dokument liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 juni 2018