Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn och vuxna som far illa

Känner du oro för ett barn eller en vuxen? Alla medborgare har ett gemensamt ansvar att se till att inte barn far illa. Här finns information om hur du kan gå till väga för att hjälpa barn och även vuxna.

I Socialtjänstlagen 14 kap 1 § finns skrivet att var och en som i sitt arbete kommer i kontakt med barn har en skyldighet att anmäla om det uppstår oro att ett barn far illa.

Enligt samma § 14:1 c Sol, uppmanas även enskilda att vid misstanke eller känsla att ett barn far illa, berätta/ anmäla detta till sin Socialnämnd.

Yrkesverksamma kan inte anmäla anonymt.

När man lämnar orosanmälan kan man göra det via telefon, brev eller personlig kontakt. Detta gäller vid oro både för barn och vuxna.

Brev kan lämnas till Socialnämnden, Storgatan 22, 921 81 Lycksele.
Det går även att lämna brevet hos kundtjänst i Stadshuset. 

Tänk på att det barn du känner oro för behöver identifieras av socialtjänsten. Detta för att vi ska kunna veta att vi frågar efter rätt barn när vi ska undersöka hur barnet har det.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 juni 2021

Kontakt


Socialtjänsten

Socialsekreterare