Till huvudinnehåll

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen.

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska registreringen göras?
En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

21 §   En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

22 §   Tillsynsmyndigheten ska registrera en medelstor förbränningsanläggning och underrätta verksamhetsutövaren om det inom en månad från den dag då fullständig information enligt 18 § kommit in till myndigheten.

23 §   Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock inte offentliggöras.

Övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft den 20 december 2018 i fråga om 29-32 §§ och i övrigt den 1 juni 2018.
  2. Bestämmelsen i 21 § tillämpas från och med
  3. a) den 1 januari 2024 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt, och
  4. b) den 1 januari 2029 i fråga om 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.
  5. Bestämmelserna i 25-28 §§ tillämpas från och med
  6. a) den 1 januari 2025 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt, och
  7. b) den 1 januari 2030 i fråga om anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Myndighetsnämnden i Lycksele kommun har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen.

E-tjänst för registrering är under utveckling och kommer att publiceras framöver på denna sida.

Lista på medelstora förbränningsanläggningar i Lycksele kommun.

Uppdaterad den 11 december 2023