Till huvudinnehåll

Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån Miljöbalken. Det gäller bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste finnas.

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till. Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller för miljön. Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Om du har väl fungerande rutiner ger det också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan en allvarlig skada inträffar.

Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillstånd eller anmälan?
För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälan görs till Myndighetsenheten och tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Västerbotten. I miljöprövningsförordningen (2013:251), kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Det är viktigt att du anmäler i god tid, minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art. Blankett för anmälan finns under kommunens E-tjänster och blanketter. 

Sök tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten

Miljörapportering

Driver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport. Rapporteringen sker via svenska miljörapporteringsportalen.

Svenska miljörapporteringsportalen (smp)

Lagar och regler
Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och hälsan. Samma regler och lagar gäller för alla, privata företag som kommunala verksamheter.

Tillsyn och taxor

Vi på Myndighetsenheten är den lokala myndighet som kontrollerar att miljölagstiftningen, tillståndsbeslut och villkor följs.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har en fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Kommunens miljöinspektörer har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om vi misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Enligt miljöbalken får kommunen ta ut en avgift för prövningar och den tillsyn som myndighetsenheten gör.

Kontakt
Vid eventuella frågor ring kommunens växel på 0950-166 00 och be att få prata med en miljöinspektör.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 november 2022