Till huvudinnehåll

Ny översiktsplan antagen för Lycksele kommun

Den 24 oktober antogs Lycksele kommuns nya översiktsplan i kommunfullmäktige. Översiktsplanen är ett levande dokument men den har utsikt på 2040.

Alla kommuner ska enligt lagstiftning ha en aktuell och kommunövergripande översiktsplan. Tidigare översiktsplan antogs 2006 och reviderades 2009. Översiktsplanen lägger grunden för kommande samhällsbyggnadsprocesser och sätter premisserna för vår mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Fyra fokusområden
Översiktsplanen är digital och hållbarhetsintegrerad. Detta innebär att materialet finns tillgängligt på nätet och stort fokus har lagts på hållbarhetsmål och social, ekonomisk såväl som miljömässig hållbarhet vid framtagandet.

Fyra fokusområden har lyfts upp som viktiga och lagt grunden för översiktsplanen:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Hållbara kommunikationer
  • Natur- och kulturmiljö som tillgång
  • Hållbar näringslivsutveckling

Stort fokus ligger på att bevara och utveckla befintliga strukturer, och förutom centralorten har Kristineberg, Rusksele, Kattisavan och Örträsk lyfts fram som servicenoder.

Översiktsplanen finns att del av i länken till höger.

Politiskt och demokratiskt förankrad
En politisk styrgrupp har varit delaktig i framtagandet av översiktsplanen och det har hållits samråd och granskning av kommunens förslag för att få in myndigheters, medborgares och andra aktörers synpunkter på planen.

Att överklaga en översiktsplan
En översiktsplan kan inte överklagas baserat på dess innehåll, då översiktsplanen som dokument är vägledande och inte juridiskt bindande.

Översiktsplanen kan däremot överklagas om man anser att den inte tagits fram på lagenligt sätt. Från den dag protokoll för beslutet tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla har man tre veckor på sig att inkomma med överklagan till förvaltningsrätten.

Uppdaterad den 8 november 2022