Till huvudinnehåll

Översiktsplan 2040

Konturer av Lycksele kommun med färgklickar i samiska färger omkring

Kommunen har antagit en ny översiktsplan för Lycksele kommun. En plan som sträcker sig fram till år 2040. I översiktsplanen redogörs områden för bebyggelseutveckling och riktningen gällande användning av mark och vatten i kommunen.

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Lycksele växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden.

Hållbarhetsperspektivet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, ska gälla för samtliga strategier, inriktningar samt de ställningstaganden kommunen gör när mark och vattenområden ska exploateras. Ambitionen är att lyfta och stärka Lyckseles unika värden och öka potentialen för utbyggd service i både privat och kommunal regi, samt att skapa ett varierat utbud av boendeformer och sysselsättningsmöjligheter som utvecklar Lycksele som den trygga och lagom stora staden.

Stad och landsbygd
Lycksele kommun är navet i Lappland och en del av Sápmi. Lyckseles översiktsplan 2040 - naturligt från grunden, bygger på en förståelse för vikten av samspel mellan stad och landsbygd. Det öppna landskapet med dess natur- och kulturmiljöer är en fantastisk resurs att ta vara på. Det samiska kulturlandskapet är en tillgång och viktigt för både kommunens profil som samiskt förvaltningsområde samt för Sápmi som helhet.

Kommunens förslag bygger på att möjliggöra exploatering av bostäder, både inom och i anslutning till tätorten samt i de utpekade servicenoderna. Genom blandad bebyggelse skapas områden som är mindre segregerade, samt en mer levande stad. Planförslaget föreslår att befintliga industriområden får växa.

Servicenoderna en viktig del
Lycksele är en landsbygdskommun. För att uppnå tillväxtmålen på ett hållbart sätt bygger översiktsplanen på ett antal strategier i vilka servicenoderna är en viktig del. Rusksele, Örträsk, Kristineberg och Kattisavan, kommunens utpekade servicenoder, är viktiga för den framtida utvecklingen och här ska det finnas attraktiva boendemiljöer för både permanent- och fritidsbebyggelse, god planberedskap för nya och befintliga verksamheter att etablera sig respektive expandera med tillgång till hög kvalitativ teknisk infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter.

Översiktsplanen betonar vikten av att det finns god tillgång till naturnära rekreation. Skolskogar, tätortsnära naturområden, viktiga grönstråk och friluftsområden beskrivs och tillgodoses i planen. Några insatser är kommunens plan på att utveckla Öreälvsleden i samarbete med Nordmalings- och Bjurholms kommuner, hyggesfritt skogsbruk i tätorten och frånvaro av exploatering i skolskogarna.

Handlingar
Kommunens översiktsplan finns tillgänglig digitalt här och de olika handlingar som tillhör översiktsplanen, som länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt utlåtande, samrådsredogörelse m.fl. finns ockå på denna sida under Planhandlingar.

Beslut om att anta översiktsplanen togs av kommunfullmäktige den 24 oktober 2022. Beslutet fick laga kraft den 18 november 2022.

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 15 juni 2023