Till huvudinnehåll

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP), som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunerna kan även välja att ta fram fördjupade översiktsplaner för avgränsade geografiska områden. Dessa kan konkretisera kommunens intentioner på djupare nivå, samt undersöka samband den övergripande översiktsplanen inte gör

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Lycksele kommuns Översiktsplan 2040 antogs 24 oktober 2022. 

Arbetet har påbörjats för att ta fram fördjupade översiktsplaner för Lycksele stad samt servicenoderna Kristineberg, Kattisavan, Rusksele och Örträsk.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 14 april 2023