Till huvudinnehåll

Gågatan hålls stängd för biltrafik

Gågatan i Lycksele under testperioden

Gågatan kommer fortsättningsvis att hållas stängd för fordonstrafik. Det beslutade miljö- och samhällsnämnden i dag utifrån den utvärdering som genomförts.

Under 2016 framkom önskemål om liv och rörelse i centrum, där en av tankarna var att möjliggöra biltrafik på gågatan. Därför beslutade kommunfullmäktige i december 2016 att gågatan, under en testperiod, ska bli ett gångfartsområde där fordon får framföras på de gåendes villkor.

Den 12 september 2017 öppnandes gågatan för biltrafik och fram till den sista mars 2018 pågick en testperiod som nu har granskats.

Bedöms inte som skäligt
Efter att ha tagit del av utvärderingen avseende luft- och trafikmätningar, effekt på handel samt kommuninvånarnas upplevelser har miljö- och samhällsnämnden beslutat att fortsättningsvis hålla gågatan stängd för biltrafik.
- Slutsatsen av utvärderingen är att det inte bedöms skäligt, inom ramen av medborgarnas önskemål, att låta gågatan fortsättningsvis vara öppen för trafik, säger Stig-Lennart Karlsson (S), nämndsordförande.

95 procent körde för fort
De luftmätningar som genomförts visar inte någon nämnvärd förhöjning av partiklar, jämfört med de bakgrundsvärden som finns för Lycksele.

När det gäller testperiodens effekt på trafikflödena i centrumområdet bedöms inte den totala andelen trafik ha ökat men en flytt av trafiken från Skolgatan till gågatan kan skönjas. Trafikmätningar har däremot visat att 95 procent av passagerna på gågatan överträtt hastighetsgränsen (7 km/h), där medelöverträdelsehastigheten varit 15 km/h. Under mätperioden konstaterades det även att 28 fordon passerade efter klockan 20.00 (efter tillåten trafikering) och att 29 fordon körde mot enkelriktat.

Oförändrad omsättning
En annan del i utvärderingen var att följa upp effekten på handeln. Majoriteten av de handlare som svarat uppger att omsättning och kundflöde i butiken, innan och under testperioden, varit oförändrad. Ett företag meddelar att omsättning och kundflöde ökat. Majoriteten av handlarna upplever dock att öppnandet av gångfartsområdet ökat tillgängligheten och hälften av de svarande upplever att gångfartsområdet bidragit till mer liv och rörelse.

Vill ha en bilfri gata
Resultatet av den enkät som riktade sig till medborgarna kan sammanfattas med att en övervägande del av medborgarna vill ha en bilfri gågata.
- De medborgare som svarat på enkäten har tydligt visat att området är av stort allmänt intresse. Det offentliga rummet bör därför hanteras på ett klokt sätt för att skapa en trivsam mötesplats. Trafikutredningen visar att det endast är fem procent av de som kör på gångfartsområdet som faktiskt håller hastighetsbegränsningen. Det bedöms inte möta det behov som medborgare har av det offentliga rummet, säger Jenny Holmqvist, verksamhetschef Myndighet.

Vill du veta mer?
Utvärderingen i sin helhet når du genom länken till höger. 

Uppdaterad den 10 april 2018