Till huvudinnehåll

Mark- och miljööverdomstolens beslut angående servitutsbildning

Flygbild över flygplatsen och skog

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för förrättningsärendet kring Berglunda begravningsplats. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut står fast.

Domen ger Lycksele Airport och Lycksele kommun rätt att undanröja flyghinder på begravningsplatsen, alltså träd som tränger upp i den luftyta som enligt regelverken måste vara fria från hinder i inflygningszonen till flygplatsen. Lycksele Airport och Lycksele kommun har försökt få till stånd en överenskommelse om nedtagning av cirka 25 träd per år över lång tid.

Domen ger kommunen och flygplatsbolaget rätt att ta ner samtliga uppträngande hinder men vår ambition är fortfarande att komma överens med Södra Lapplands pastorat om en åtgärdsplan som påverkar begravningsplatsen i så liten utsträckning som möjligt men som ändå säkerställer hög flygsäkerhet vid vår flygplats.
-Det är i grund och botten bra att den här utdragna processen fått ett slut. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till, säger Roland Sjögren.

Dialog med pastoratet
Inom kort kommer dialogen att upptas med Södra Lapplands pastorat kring hur vi på bästa sätt går vidare. Målsättningen är att göra ett så litet ingrepp som möjligt inom begravningsplatsen men att likväl kunna arbeta med kontinuerlig hinderavhjälpning i enlighet med det certifikat som flygplatsens verksamhetstillstånd vilar på.
- Vi har största respekt för platsen, de som vilar där och deras anhöriga. Det är av yttersta vikt för oss att de åtgärder som vidtas inte blir mer omfattande av vad som är absolut nödvändigt, avslutar Roland Sjögren.

Du kan läsa mer under länken Åtgärder för flygsäkerhet

Uppdaterad den 2 september 2022