Till huvudinnehåll

Bevaring och utveckling av biologisk mångfald i skogen

Under vintern 2023 fram till våren 2024 utför Lycksele kommun en miljöinvestering på tre områden i Lycksele tätort med syfte att bevara och utveckla biologisk mångfald i den tätortsnära skogen.

Målet med investeringen är att växt- och djurarter som naturlig hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogens sociala värden skyddas.

Områdena som berörs är:

  1. Förre detta slåttermyren från järnvägsspåret vid Forsmyrans fotbollsplan fram till Furuvik.
  2. Lugnet intill E12 mot järnvägen.
  3. Förre detta hoppbacken på Södermalm.

Skogens miljövärden.jpg

Lövdominerade skogar

Totalt är det cirka 12,6 ha tätortsnära skog som berörs. Områdena är lövträdsdominerade lövskogar, både en äldre hoppbacke samt före detta åkermarker. Målbilden är att skogen fortsättningsvis ska vara lövdominerad med inslag av död ved samt att få träden att utveckla egenskaper som förknippas med gamla träd, på så vis kan vi ge träden liknande skador som de normalt får när de blir riktigt gamla.

Skogen kommer både röjas för att gynna vissa trädarter, katas, ringbarkas samt fällas och lämnas som död ved i skogen. Ris och kvistar kommer att dras ihop i högar, det vill säga faunadepåer. Faunadepåer är en hög med kvistar och ved som ger liv åt växter och djur som är beroende av död ved.

Vill du veta mer om faunadepåer och biologisk mångfald? På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer information. 

Uppdaterad den 17 november 2023