Till huvudinnehåll

Värdefulla lövskogar

Lövskogar är värdefulla på många sätt, framför allt rymmer de ofta en stor biologisk mångfald. Många av skogens hotade arter är knutna till lövträd och lövskogar samt att träd som ger bär och pollineras av insekter är viktiga som föda för många djurarter.

I Lycksele tätort finns tre områden med lövskogar som är avsatta med syfte att vara och utveckla biologisk mångfald i den tätortsnära skogen. Områdena blev avsatta i och med ett projekt med Skogsstyrelsen och Jordbruksverket.

Olika karakäterer och målbilder

Områdena är inventerade och har olika karaktärer och målbilder för att uppnå olika miljövärden. Målet med kommunens investering i lövskogarna är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga villkor och i livskraftiga befolkningar samt att skogens sociala värden skyddas.

Skogens miljövärden.jpg

Avsatta lövskogar

Lövskogarna har olika skötselbeskrivningar och åtgärder som gör att varje del har olika karaktärer. Målbilden är att skogen fortsättningsvis ska vara lövdominerad med inslag av död vid samt att få träden att utveckla egenskaper som förknippas med gamla träd, på så vis kan vi ge träden liknande skador som de normalt får när de blir riktigt gamla.

Områdesbeskrivningar

Klicka på flikarna för mer information om varje lövskogsområde

Skogen är lövträsdominerad och genom området rinner en rätad bäck. Området har historiskt sett varit jordbruksmark där lövträd successivt etablerat sig efter att jordbruksverksamheten avslutats, vilket gör att det inom området finns träd i olika storlekar och att olika områden kommit olika långt i den skogliga successionen. I nedre delen där bäcken rinner ut har den ekologiska successionen kommit långt och här finns höga naturvärden kopplade till främst gamla lövträd och död vid av lövträd.

Furuvik 1960.jpg

Målbild

Målbilden är att området fortsatt ska vara lövdominerande med olika arter kopplade till lövträd. Barrträden i området är veteraniserade vilket gör att även de får ökat ekologiskt värde.

Skogens miljövärden Furuvik 1.jpg

 

Mellan E12 och järnvägen intill bostadsområdet Lugnet ligger en före detta åkermark med spår av någon form av grundlämning från en eventuell hölada. Området är idag en lövdominerad blandskog med ett övre skikt av björk med mindre sälg samt aspkloner. I Lycksele är det ovanligt med så rikligt med sälg på ett område.

Lugnet 1960.jpg

Målbild

Målbilden är att området fortsatt ska vara lövdominerande med en blandning av olika lövarter. Död ved, både liggande och stående, ska finnas utspridda i området samt faunadepåer från ved och ris.

Skogens miljövärden Lugnet 2.jpg

Intill bostadsområdet Södermalm ligger en före detta hoppbacke intill ett attraktivt skogsområde som heter Tannberget. Förutom att det finns gott om skidspår i området finns det även rikligt med stigar. När hoppbacken övergavs har området vuxit igen och består idag främst av ung sälj, rönn, asp, al och björk.

Södermalm 1975.jpg

Målbild

Skogen kommer på sikt att utveckla höga ekologiska värden där målbilden är att områden ska vara en varierad blandlövskog med hög andel av sälg.

Skogens miljövärden Södermalm 3.jpg

Uppdaterad den 17 november 2023