Till huvudinnehåll

Beslut från kommunstyrelsen den 11 oktober

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober. 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta Översiktsplan 2040, Lycksele Naturligt från grunden. Översiktsplanen är hållbarhetsintegrerad vilket innebär att analys över olika sociala hållbarhetsfrågor har redovisats i översiktsplanens hållbarhetskonsekvensbedömning.

Den 17 maj 2022 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att ta översiktsplanen till granskning. Under granskningen inkom 16 yttranden, som har föranlett ett antal ändringar. Både yttrandena och ändringar i översiktsplanen redogörs i särskilt utlåtande, men bedöms inte vara av den omfattning eller karaktär att det krävs ett ytterligare granskningsskede. Förslaget till översiktsplan bedöms därför vara redo för antagande.

Avgifter för kommunens fritidsanläggningar
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa avgifter för nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. Intäkterna kommer i huvudsak från uthyrning till föreningslivet, förutom simhall, badpark, bowlinghall och Bockslidens skidanläggning där största andelen av intäkterna kommer från privatpersoner. Budgeterade intäkter för 2022 är totalt 6,7 miljoner kronor, varav intäkter från uthyrning till föreningslivet uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 26 procent av kostnaderna.

För att klara budgetram 2023 är en höjning av avgifterna nödvändig, men för föreningslivet är det även viktigt att kostnaderna för lokaler och anläggningar hålls på en rimlig nivå.

Avgifterna för lokaler och anläggningar som i huvudsak används av föreningar föreslås höjas med 1,5 procent.

För anläggningar som simhallen, badparken och Bocksliden där intäkterna i huvudsak kommer från privatpersoner föreslås en höjning på 5–10 procent. Undantag från prishöjningar har i förslaget gjorts för ungdomar och pensionärer på simhallen, bowlinghall och i Bocksliden samt för säsongskort på badparken. Höjning av avgifterna föreslås gälla från och med 2023-06-15.

Sätta upp en graffittivägg som barnen kan måla på
Ett medborgarförslag har lämnats in att sätta upp en graffittivägg som barnen kan måla på. Väggen får placeras på valfritt ställe i staden. Som motivering anges att det kan bidra till mindre klotter på husväggar och är kreativt för barnen. Vid skateparken på stängslet mot konstgräsplanen finns det uppsatt två träskivor för graffitimålning. Det finns utrymme för att sätta upp ett par till i samma storlek. Samhällsbyggnad ges i uppdrag att byta ut träskivorna för graffitti vid skateparken och därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Under https://www.lycksele.se/kommun/kommun-och-politik/sammantraden-protokoll-och-handlingar/ hittar du alla ärenden.

Uppdaterad den 13 oktober 2022