Till huvudinnehåll

Lycksele kommuns årsredovisning 2017

Stadshuset med monument

När 2017 års verksamhet summerats ihop blir Lycksele kommuns resultat 41,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Något som även bekräftas av revisionen som granskat årsredovisningen.

När 2017 års verksamhet summerats ihop blir Lycksele kommuns resultat 41,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Något som även bekräftas av revisionen som granskat årsredovisningen.

Lycksele kommun konstaterar att det starka resultatet 2017 förbättrar förutsättningarna inför kommande år. Även revisorerna, som granskat årsredovisningen, uppger att Lycksele kommun har god ekonomisk hushållning.

Ansvarsfrihet
I det stora hela uppger revisionen att kommunens räkenskaper i allt väsentligt bedöms vara rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed. Revisionen tillstyrker även att nämnder och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet, vilket även blev fullmäktiges beslut i måndags.

Utökad budgetram för tre nämnder
Vid sammanträdet den 23 april beslutade fullmäktige även att omfördela rambudgeten för innevarande år. Beslutet innebär att socialnämnden får ytterligare tio miljoner kronor, utbildningsnämnden får tre miljoner kronor extra och miljö- och samhällsnämndens budgetram utökas med en miljon kronor.

Bakgrunden är att utbildningsnämnden begärt ett tillskott bland annat för att täcka kostnader i samband med uppstart av en ny förskoleavdelning. När det gäller social-nämnden handlar det om att få realistiska förutsättningar att bedriva verksamhet utifrån gällande lagar och regelverk och för miljö- och samhällsnämndens del att kunna täcka ökade kostnader för skolskjutsar.

Utökad investeringsbudget för Forsdala
Fullmäktige beslutade också att utöka investeringsbudgeten för 2018-2019 med 23 miljoner kronor i strategiska medel. Anledningen är att den påbörjade investeringen på Forsdalaskolan visat sig bli dyrare än den initiala kostnadsbedömningen. Ombyggnationen är nödvändig för att säkerställa en fungerande verksamhet åren 2020-2030.

Uppdaterad den 25 april 2018