Till huvudinnehåll

Dricksvatten - Egen brunn

När testade du ditt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst vart tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen?
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vilka problem finns i Lycksele?

Eftersom vatten från enskilda brunnar kan variera från fastighet till fastighet går det inte att säga något generellt om vattenkvaliteten. De flesta frågor vi får gäller radon, lukt/svavelväte, järn och mangan, fluorid, färgat vatten vid regn och grön utfällning på sanitetsporslin.

Hur gör man en vattenanalys?
Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten kan du kontakta ackrediterat laboratorium, se länkar till höger.

Vad gör man om man har dåligt vatten?
Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 januari 2024