Till huvudinnehåll

Trädfällning

Lycksele kommun får ofta in önskemål från allmänheten om nedtagningar av träd som står på kommunens mark.

Kommunen får årligen in ett stort antal önskemål från privatpersoner om fällning av träd och borttagning av vegetation. Det kan röra sig om träd som riskerar att falla, beskuggning av fastigheter och störningar för antenner, ansamlingar av barr och löv samt skymmande utsikter från träd som ”är i vägen”. Samtidigt har naturparker ett stort värde för växt- och djurliv samt för människors behov av rekreation. Därför ska skogen vårdas och utvecklas tillsammans med önskemål om åtgärder efter följande riktlinjer:

  • Träd-, busk- och markvegetation är viktiga att bevara på den enskilda platsen.
  • Trädbestånd ska karaktäriseras av en stor åldersvariation.
  • Hänsyn ska alltid tas till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur och fåglar.
  • Bedömning utifrån Mångbrukspolicy för Lycksele kommuns skogsinnehav.

Tidpunkt för trädfällning

Trädfällningen sker under vintertiden, från oktober till mitten av april. Vissa år kan väntetiden vara lång, ibland upp till ett år beroende på antalet ansökningar samt storleken på områdena. 

Rishantering  

Vid trädfällning tas endast större grenar och ris bort. Den tätortsnära skogen fyller även en viktig funktion för den biologiska mångfalden där död ved och döda växtdelar får ligga kvar i form av löv, ris, grenar och trästockar för ett naturligt kretslopp av kol och näring. Samtidigt ger man boplatser till groddjur, igelkottar och flera olika insekter, vilka i sin tur ger mat till våra insektsätande fåglar. 

Ansökan

För hantering av alla inkommande ärenden måste en ansökningsblankett fyllas i och skickas till kommunen. Det är viktigt att alla berörda är eniga om trädfällningen och en underskrift från alla berörda är med i ansökan.

Det är förbjudet att själva ta ner träd som står på kommunens mark, nedtagningen utförs av kommunen.

Ansökan hittar du under E-tjänster.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 februari 2023