Till huvudinnehåll

Kv Flisen

Området ligger på Furuviks industriområde.

Det övergripande syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Furuviks verksamhetsområdet i sydöstra Lycksele och att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet. Planen syftar till att, utöver
industriändamål, även möjliggöra verksamheter i bredare bemärkelse samt i
avgränsade delar möjliggöra restaurangverksamhet och idrottsverksamhet.

Myndighetsnämnden beslutade att bevilja planbesked och inleda planläggning 2022-09-01 §58

 

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning och beslut är anslaget från 2023-05-24 

Handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf

Särkskilt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

 

Planförslaget har varit på samråd under perioden 2023-08-14 - 2023-09-04.

 

Samrådshandlingar:

Planbeskrivning

Plankarta

Detaljplaner antas av myndighetsnämnden eller kommunfullmäktige.

Myndighetsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Uppdaterad den 4 mars 2024