Till huvudinnehåll

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan i Lycksele Kommun är en sammanhållen verksamhet som omfattar alla barn och elever från förskola till gymnasiet. Inom barn- och elevhälsan finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Sedan ett antal år tillbaka finns också en logopedkompetens inom Barn- och elevhälsan i Lycksele Kommun.

Barn- och elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och i nära samarbete med pedagogerna ska barnen/elevernas utveckling mot utbildningens mål stödjas. Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s. att se och utgå från styrkor och möjligheter för barn/eleverna. Tidiga insatser prioriteras, d.v.s. barns behov av stöd ska uppmärksammas redan i förskolan, men det handlar också om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår.

En grundläggande utgångspunkt för barn- och elevhälsan och alla som arbetar i förskola och skola, är ansvaret att skapa goda relationer med barn/elever och vårdnadshavare. Allt samarbete för att främja barnens/elevernas lärande och utveckling ska präglas av höga förväntningar på barns/elevers förmåga, samt en autentisk vilja och förmåga att skapa och behålla goda relationer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 september 2018