Till huvudinnehåll

Slamtömning

Tömningssäsongen sträcker sig från 1 maj till 31 oktober. Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom Lycksele avfall och vatten AB:s försorg enligt nedan intervall. 

 • Från permanentbostäder töms enskilda slamavskiljare och slutna tankar med ansluten WC en gång per år.
 • Från fritidsbostäder sker tömning vartannat år (vid behov kan tömning ske en gång per år).
 • Från slamavskiljare för enbart BDT-vatten (bad-, disk- och tvätt), minst vart tredje år.
 • Extra tömning utföres efter beställning hos LAVAB.

Att tänka på

 • Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 3,5 m och höjd minst 4,7 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 30 ton. Vändplats bör finnas i anslutningtill brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller vändplats.
  Läs mera i § 23 och 24 Lycksele kommuns lokala avfallsföreskrifter.

 • Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.

 • Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 15 kg och vara helt.
  (Tungt lock debiteras)

 • Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 10 meter och höjd inte mer än 5 meter.
  (Slanglängd över 25 meter debiteras)

 • Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 1 april.

 • Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion (exempelvis infiltration, ledningar).
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 april 2022