Till huvudinnehåll

Hushållsavfall - Slam

Ordinarie tömning, då brunnet tömts tidigare, behöver ej anmälas utan sker automatiskt. Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan eller budning.
Ordinarie tömningsfrekvens för fritidshus är en gång vartannat år och för permanentbostad en gång per år.
BDT-brunn (Bad-, disk och tvättvatten) skall tömmas minst vart tredje år.

Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober, övrig tid budas tömningar och debiteras enligt taxa nedan.
Debitering av tömningen sker från och med år 2023 i efterskott.

Märkning att brunn är tömd sker genom ett rött och vitt band som sätts snabbt i anslutning till brunnen efter tömning. 

Utökad tömningsintervall
Ansökan om utökad tömningsintervall görs hos Myndighetsenheten, Lycksele kommun , senast 1 mars aktuellt år.

Extra tömning (budning)
Begäran om extra slamtömning (budning) görs hos LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB). 

SLAMTAXA 2023

§ 9 Avgifter slamtömning

Slamtömning av enskilda slamavskiljare, tankar, utförda av entreprenör, anlitad av LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB). Arbetet utförs till största del under tömningssäsongen som sträcker sig från 1 maj till och med 31 oktober. Övrig tid budas tömningar enligt taxa.

Fastighetsägare som önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt, kan erhålla detta enligt gällande tidsstyrd taxa.

Permanentbostad 
Från permanentbostäder med ansluten WC, ska tömning ske minst en (1) gång per år.

Fritidsbostad 
Från fritidsbostäder med ansluten WC, ska tömning ske minst vartannat (2) år.

Utökad tömningsintervall 
Ansökan om utökad tömningsintervall görs hos Myndighetsenheten, senast 1 mars aktuellt år.

Extra tömning (knoppning)
Begäran om extra slamtömning (budning) görs hos LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB).

§ 9.1 Abonnemang och Tjänster, slam

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning under ordinarie säsong som är 1 maj till 31 oktober, så gäller dessa priser. Tömning utom säsong hanteras som en budad tömning.

Vid regelbunden hämtning efter fastställd körturlista med max erforderlig slanglängd 25 meter räknat från bilens uppställningsplats till botten på slambrunn/tank, debiteras nedanstående avgifter.

Framkörningsavgift debiteras då något på kundens fastighet orsakat att tömning inte kunnat ske.


Tömning av brunn/tank, heltömning

Heltömning upp till 3 kbm      …………………………………. 1 716,00 kr
Heltömning upp till 6 kbm     ……………….…………………. 2 964,00 kr
Heltömning upp till 9 kbm      …………………………………. 4 212,00 kr
Tillägg per kbm   över 9,1 kbm     ……………………......….. 276,00 kr/kbm


BDT-vatten, sk gråvatten
 
Bad-, disk- och tvättbrunn upp till 3 kbm   ……. 1 716,00 kr 
Tillägg över 3 kbm               ……………….….......…… 276,00 kr/kbm  

Tömning av brunn/tank, heltömning vid budning och utom körlista
Heltömning upp till 3 kbm      …………………………………. 2 116,00 kr
Heltömning upp till 6 kbm     ……….…………………………. 3 714,00 kr
Heltömning upp till 9 kbm      …………………………………. 4 962,00 kr
Tillägg per kbm   över 9,1 kbm       ……………………....….. 276,00 kr/kbm

För extra tömning och budning gäller ordinarie pris enligt § 9.1 ovan,
plus tillägg för:

§ 9.2 Tilläggstjänster

Extra slangdragning                                               

Slangdragning 25–35 m ………………………………….. 406,00 kr

Slangdragning 36–45 m …………………………………. 650,00 kr

Slangdragning 46–55 m …………………………………. 938,00 kr

Slanglängd räknas från bilens placering till brunnens/tankens botten.

Budningskostnad tömning av brunn och/eller tank 

Akut budning, 
tömning inom ett dygn (24 tim.), vardagar ....... 1 463,00 kr/tillfälle                        
Tömning inom sju (7) dagar …………………........…… 1 025,00 kr/tillfälle  


§ 9.3 Övriga avgifter och tillägg
Tömning extra brunn/tank <5 m 3      …………………     954,00 kr/brunn/tank *

Tömning av toalettvagnar/TC, spolbil …………....…… 1 749,00 kr/styck

Framkörningsavgift då ordinarie tömning
inte skett på grund av hinder, kunden vägrar,
bristfällig väg eller annat. …….……………….…......……. 1 650,00 kr/tillfälle **

Krav på närvaro vid tömning/specificerad 
tömningstid. ………………………………………………… 813,00 kr/tillfälle

Lyft av tungt brunnslock> 15 kg ………….…… 1 000,00 kr/tillfälle***

Meddelaransvar. Om nyanmälan eller 
förändring av slamtömning inte 
meddelats LAVAB senast 1 april …………………… 276,00 kr/tillfälle

§ 9.4 Tömning och behandling av fosforfilter

Filtermassor med vikt under 500 kg .......... 4 550,00 kr/tillfälle

Filtermassor med vikt 500–1000 kg .......... 5 200,00 kr/tillfälle

Tillägg fosforfilter

Framkörningsavgift då tömning ej skett 
pga hinder och liknande eller avstyrt av
fastighetsägare                                   1650,00 kr/tillfälle

Krav på närvaro vid 
specificerad tömningstid                       813,00 kr/tillfälle

 

* Detta gäller vid tömning av en (1) extra brunn/tank på samma fastighet som inte tillhör samma anläggning detta under förutsättning att de båda töms vid samma tillfälle.

** Detta ska meddelas till LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB) senast 1 april, aktuellt år.

*** Detta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.Uppdaterad den 5 januari 2024