Lycksele Avfall och Vatten AB


Hushållsavfall - Slam

Ordinarie tömning, då brunnet tömts tidigare, behöver ej anmälas utan sker automatiskt. Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan eller budning.
Ordinarie tömningsfrekvens för fritidshus är en gång vartannat år och för permanentbostad en gång per år.
BDT-brunn (Bad-, disk och tvättvatten) skall tömmas minst vart tredje år.

Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober, övrig tid budas tömningar och debiteras enligt taxa nedan.
Märkning att brunn är tömd sker genom ett rött och vitt band som sätts fast i anslutning till brunnen efter tömning. 

Utökad tömningsintervall
Ansökan om utökad tömningsintervall görs hos Myndighetsenheten, Lycksele kommun, senast 1 mars aktuellt år.

Extra tömning (budning)
Begäran om extra slamtömning (budning) görs hos LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB). Vill kunden ha så kallad heltömning av brunnen tillkommer en miljöavgift enligt denna taxa. Detta ska då anmälas till LAVAB senast 1 april aktuellt år.

Övrigt
Om anläggningen ej klarar att avvattnas på grund av bristande funktion etcetera utan en heltömning måste utföras tillkommer en miljöavgift enligt denna taxa.

 

 

§ 9.1 ABONNEMANG och TJÄNSTER

Obligatorisk tömning av slamavskiljare med avvattnade teknik
Inkluderat slangdragning upp till 25 meter, räknat till botten av brunn.

Brunnsvolym upp till 5 kubikmeter 1 420 kr


Obligatorisk tömning av slamavskiljare heltömning

Inkluderat slangdragning upp till 25 meter, räknat till botten av brunn.
Inklusive miljöavgift (750 kr)

Heltömning av brunn upp till 5 kubikmeter 2 170 kr *
Brunn volym upp till 9 kubikmeter 3 590 kr
Tillägg per kubikmeter över 9,1 kubikmeter 265 kr


Tömning av sluten tank heltömning.

Inkluderat slangdragning upp till 25 meter, räknat till botten av tanken.
Inklusive miljöavgift (750 kr).

Tank volym upp till 5 kubikmeter 2 170 kr
Tank volym upp till 9 kubikmeter 3 590 kr
Tillägg per kubikmeter över 9,1 kubikmeter 265 kr


BDT-vatten, så kallat gråvatten

Inkluderat slangdragning upp till 25 meter räknat från bilens placering till botten av tanken. Inklusive miljöavgift (750 kr).

Bad-, disk- och tvättbrunn 2 170 kr

 

För extra tömning och budning gäller ordinarie pris enligt ovan plus §9.2 tilläggstjänster.

§ 9.2 TILLÄGGSTJÄNSTER

Extra slangdragning

Slangdragning 25-35 meter 350 kr
Slangdragning 36-45 meter 600 kr
Slangdragning 46-55 meter 850 kr

Slanglängd beräknas från bilens placering till brunnens eller tankens botten.

Budning tömning av brunn

Akut budning, tömning inom
ett dygn (24 timmar), vardagar 
900 kr
Tömning inom sju (7) dagar 580 kr
Jourtömning (kvällar och helger) 3 090 kr
Miljöavgift vid heltömning 750 kr


Budning tömning av tank

Akut budning, tömning inom
ett dygn (24 timmar), vardagar 
900 kr
Tömning inom sju (7) dagar 580 kr
Jourtömning (kvällar och helger) 3 090 kr
Miljöavgift vid heltömning 750 kr


§ 9.3 ÖVRIGA AVGIFTER OCH TILLÄGG

Tömning extra brunn eller tank
mindre än 5 kubikmeter

900 kr **
Tömning av toalettvagn/TC, spolbil

1 650 kr

Framkörningsavgift då ordinarie tömning
inte skett på grund av hinder, kunden vägrar,
bristfällig väg eller annat 

1 420 kr ***
Krav på närvaro vid tömning,
specificerad tömningstid

500 kr
Lyft av tungt brunnslock >15 kg

900 kr ****
Meddelaransvar. Om nyanmälan eller
förändring av slamtömning inte
meddelats LAVAB senast 1 april

250 kr


Övriga kostnader

Timersättning slambil 1 500 kr
Timersättning spolbil 1 500 kr

 

* Miljöavgift ingår med 750 kr om kund som har en brunn upp till 5 kbm vill ha en heltömning av brunnen. Detta ska meddelas till LAVAB
(Lycksele Avfall och Vatten AB) senast 1 april gällande år.

** Detta gäller vid tömning av en (1) extra brunn/tank på samma fastighet som inte tillhör samma anläggning detta under förutsättning att de båda töms vid samma tillfälle. Vid heltömning tillkommer miljöavgift med 750 kr.

*** Detta ska meddelas till LAVAB (Lycksele Avfall och Vatten AB) senast 1 april, aktuellt år.

**** Detta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Avfallstaxan i sin helhet finns här.

 

 Uppdaterad den 4 januari 2022