Till huvudinnehåll

Avlopp - enskilt

För dig som bor utanför tätort och inte är ansluten till kommunalt avloppsledningsnät gäller att du måste ordna din avloppsanordning själv. Före installation måste tillstånd erhållas eller anmälan göras till Lycksele kommun, verksamhet Samhällsbyggnad, Myndighetsenheten.

I kommunen finns cirka 1635 stycken enskilda brunnar, enskilda slamtankar samt kommunala slambrunnar. I genomsnitt töms cirka 1220 stycken per år.

Hur är ditt enskilda avlopp?

Många fastighetsägare vet inte om deras avloppsanordning uppfyller miljökraven. Kanske för att avloppet anlagts av en tidigare ägare eller anlagts för länge sedan. I vissa fall är avloppsanordningen helt tillfredställande men den kan också vara otillräcklig och måste då eventuellt byggas om. I andra fall räcker det med kompletteringar eller mindre förbättringar. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att känna till om, och att se till att, anordningen uppfyller kraven.

Kontakta alltid kommunen, verksamhet Samhällsbyggnad - Myndighetsenheten, i god tid innan du ska anordna en ny avloppsanläggning eller ändra en anläggning som redan finns.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten och det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor, till vattendrag och sjöar. Det bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Vad säger lagen?
Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller på något annat sätt tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas, och du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Egenkontroll

Du som redan har en egen avloppsanläggning i drift ska genom egenkontroll utföra den skötsel och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det sker utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Olika typer av avloppsanläggningar
Markbäddar och infiltrationsanläggningar är de vanligaste anläggningstyperna i Lycksele kommun. Om de anpassas till markförutsättningarna och utformningen och belastningen är riktig fungerar dessa anläggningar som regel bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden.

Nya ökade reningskrav gör att man vid nybyggnation även väljer minireningsverk eller kompletterande fosforrening. I besvärliga lägen kan slutna tankar vara ett alternativ. Det enklaste och billigaste alternativet är en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 april 2023