Till huvudinnehåll

Avfallskärlet

ANSVAR

Fastighetsägaren/kunden har ansvar för avfallskärlet samt även för det som läggs i kärlet

Allt avfall ska förpackas väl innan det läggs i kärlet. Enbart mat- och restafall.

Kärlets lock ska vara helt stängt.
Vid överfyllt kärl/behållare eller där avfallspåsar ligger spridda i avfalls-rum eller i närområde lämnas de.
(Extra hämtning, se avfallstaxa) 
Om locket ej är helt stängt ökar risk för nedskräpning vid tömning samt att fåglar och andra djur drar runt avfallet.

Rengöring
Kunden ska se till att hålla kärlet rent. Nedsmutsat kärl kan tas för rengöring efter att kontakt skett med fastighetsägaren som då debiteras. 

Vikt
Kärlets vikt får ej överstiga 60 kg vid tömningstillfället. Avser 80 L, 190 L, 240 L och 370 L kärl. Om detta sker vid två  tillfällen så kommer kunden att få ett extrakärl utställt för att klara att hålla sig inom given vikt.

PLACERING

Kärlen ska vara placerade vid vägkant så nära hämtningsfordonets väg som möjligt. Det är fastighetsägares/kunds ansvar att hålla framkomlig väg, det vill säga hårdgjord samt snöröjd och halkfri. Kärlet ska vara uppställt så att hämtningen underlättas, max 1 meter från hämtväg. Om så inte sker och arbetet därigenom försvåras kan avfallet lämnas.

Ställ inte kärlet framför brevlådor eller ute på trottoarer. det försvårar för post- och tidningsutbärning samt vägarbetsfordon.

Parkera inte fordon eller annat så att avfallskälet kan tömmas.

Uppdaterad den 30 juni 2021