Till huvudinnehåll

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Äldre personer håller i handen, foto Agne Hörnestig

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer är en remissinstans för övergripande frågor som rör funktionsnedsatta och äldre invånare i kommunen. 

Rådet är också en viktig informationskanal för de lokala föreningar som finns representerade i Lycksele kommun.

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer bevakar och företräder funktionsnedsattas och seniorers intressen i frågor som hanteras i nämnder, styrelser och verksamheter.

Rådet bidrar med tillgänglighets- och äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggning, samråd och remisser. Rådet deltar också i utredningar och projekt som rör funktionsnedsattas och äldres livskvalitet.

Representanterna kommer från lokala föreningar för funktionshinderrörelsen och pensionärer men även från Lycksele kommuns nämnder. 
Rådet sammanträder fyra gånger per år, vanligtvis i stadshuset.

Opinionsbildare
Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap, bilda opinion och återkoppla till föreningarna för funktionshinderrörelsen och pensionärsföreningarna.

Kontakta Lycksele kommun om du har någon fråga som du tycker att rådet ska ta upp till diskussion.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 13 juni 2018